NOORD-HOLLAND adres secretariaat Wally Moesweg 8 1251 AT Laren Samenstelling van de commissie (per 31 december 1998) drs. F.J.A. IJsselmuiden, voorzitter drs. K. LoefF, secretaris H. J. Over de Linden, penningmeester drs. J.F.M. Akkerman, 2de secretaris A. Boezaard drs. A.M. ten Cate D.G. Gortzak drs. F.F.M. Repko, vice-voorzitter ing. A.L. Lourijsen, technisch adviseur ing. W. Schagen, technisch adviseur J.D. Gerritsen, PR-medewerker Mutaties Er waren dit jaar geen mutaties. Vergaderingen In 1998 kwam de commissie vijfmaal bijeen en wel op 13 februari, 24 april, 3 juli, 25 september en 11 december. Gevallen provincie, Steunpuntennetwerk De commissie heeft enkele malen overleg gehad bij het provinciebestuur over het ook in Noord-Flolland op te richten Steunpunt voor de monumentenzorg. De com missie is nog niet overtuigd van het nut en de noodzaak van dit initiatief en stelt zich afwachtend op. Als er meer duidelijkheid is over de toegevoegde waarde van een dergelijk instituut, zal de commissie zich, afhanke lijk van de dan onstane helderheid, een oordeel vormen over deelname van Fleemschut Noord-Holland daaraan. Alkmaar, De Laat Na een brand op de Laat in Alkmaar had het gemeente bestuur gedacht ter plekke een grootschalige invulling te realiseren. De commissie heeft zich er met succes sterk voor gemaakt dat er in elk geval geen parkeerga rage komt en dat het plan op een kleinschalige wijze, overeenkomstig het daar geldende bestemmingsplan, tot stand zal moeten komen. Beverwijk, Stelling van Amsterdam De provincie Noord-Holland heeft zich veel moeite getroost de Stelling van Amsterdam, een eind 19de eeuw gebouwde 132 km lange verdedigingslinie van forten rond de hoofdstad, voor de geschiedenis te behouden. Plaatsing op de provinciale monumentenlijst heeft zelfs geleid tot een erkenning door de Verenigde Naties, die de Stelling op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO zette. Niettemin bestaat die zelfde provincie het, het fort Wijkermeer, wezenlijk onderdeel van de Stelling, dermate aan te tasten dat ze een havenontwik keling in de nabij het fort gelegen Wijkermeer zonder meer goed wilde keuren. Economie gaat als principe toch voor cultuur. De commissie heeft zich tegen deze ontwikkelingen in 1998 meermalen uitgesproken. Haarlem, De Appelaar Al enkele jaren verzet de commissie zich tegen de nieuwbouwplannen van een schouwburg en een gerechtsgebouw, die vooral in hoogte en massaliteit een bedreiging vormen voor de eeuwenoude Grote Markt met de Bavokerk en het monumentale stadhuis, dat in beginsel uit de 15de eeuw stamt. Vele bezwaar- en beroepschriften gingen naar het gemeentebestuur en de Raad van State. Regelmatig vond overleg plaats met de historische vereniging Oud Haerlem. Een interview met de oud-stadsarchitect prof. Wiek Röling was voor de Rijksdienst voor de Monumentenzorg de aanleiding een brief te zenden aan het gemeentebestuur, waarin zij haar zorgen uitsprak over de ontwikkelingen in het zoge naamde bestemmingsplan De Appelaar, dat moet voor zien in een invulling van de inmiddels gesloopte druk kerij van de firma Enschede. Een wisseling van de gemeenteraad na de verkiezingen heeft ondermeer geleid tot een retrospectie Van het plan. Haarlem, Frederikspark De actie van de commissie voor het behoud van het Frederikspark heeft uiteindelijk geleid tot een erkenning ervan door plaatsing op de voorlopige rijksmonumen tenlijst. Het Frederikspark is een wezenlijk onderdeel van de eeuwenoude Haarlemmerhout. Dat men daar in de der tigerjaren de fout heeft gemaakt er een afzichtelijk sportfondsenbad neer te zetten, hoefde voor de commis sie geen vrijbrief te betekenen er dan maar wat anders neer te zetten. Weliswaar zou alles beter geweest zijn dan die historische vergissing. De bouw van een appar tementenflat voor nog geen tien welgestelden zou zelfs geen leniging van de woningnood betekenen, zoals een van de redenen aangevoerd door het gemeentebestuur luidde. Het wachten is nu op de bodemprocedure bij de Raad van State. Haarlem, Raaksgebied De nieuwe inrichting van het Raaksgebied, grenzend aan de historische binnenstad van Haarlem, heeft geleid tot de voordracht van zes planontwikkelaars. Deze plan- 24

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1998 | | pagina 26