tencommissie en Stichting Hugo Kotestein tot ontwik keling. Excursie In 1998 had de provinciale commissie Utrecht de eer en het genoegen om de jaarlijkse landelijke excursie te mogen organiseren. Op zaterdag 5 september verzamelden zich circa twee honderd belangstellende leden in het fraaie nieuwe Provinciehuis, dat door de provincie Utrecht voor deze gelegenheid gastvrij ter beschikking werd gesteld. Na een welkomstwoord door commissie-voorzitter ir. Nico Krekel, gaf de provinciale gedeputeerde voor monumenten, de heer D. Kok, een korte schets van het Utrechtse monumentenbeleid. Vervolgens begaven de aanwezigen zich per bus naar de verschillende excursiedoelen. Vanwege de grote omvang van het aantal te verwachten leden had de commisie Utrecht gekozen voor de opzet van vier deelexcursies, waar elk vijftig personen aan deel konden nemen. Iedere excursie zou zo een speci fiek aspect van het Utrechtse verleden belichten. Daarbij is getracht de leden ook met de rijke verschei denheid van het Utrechtse landschap kennis te laten maken. Het ging daarbij om: De Stichtse Lustwarande Bezoek aan enkele markante kastelen langs de Langbroekerwetering, in stijl uiteenlopend van middel eeuws tot I9de-eeuwse Romantiek. Al in de dertiende eeuw werden in deze streek verschillende robuuste kasteeltorens gebouwd, waarvan vele ook nu nog zijn bewaard. In de loop der eeuwen zijn ze wel aan nieuwe bouwkundige voorkeuren aangepast, maar is de middel eeuwse kern nog goed te onderscheiden. Laatste Rustplaatsen Een tocht langs enkele cultuurhistorisch belangwekken de locaties die de ontwikkeling van de begrafenistradi tie in Utrecht in beeld brengen. De heer Edwin Maes van vereniging de Terebinth was zo vriendelijk om deze excursie voor ons te leiden. Daarbij werden onder andere een familiemausoleum in Leersum en de Hernhuttersbegraafplaats in Zeist bezocht. Kathedralen van het Sticht De opbloei van de neogotiek als gevolg van de katho lieke emancipatiebeweging van na 1850 heeft ook in de provincie Utrecht een aantal schitterende bouwwerken opgeleverd. In Utrecht verrezen enkele markante ker ken, gebouwd volgens de principes van het Bernulphusgilde. Vanwege hun forse afmetingen sprak men ook wel van Stichtse kathedralen. Daarvan werden de kerken in Schalkwijk, Jutphaas en IJsselstein bezocht. Buitenhuizen aan de Vecht Vanaf de zeventiende eeuw kwam de Vechtstreek zeer in trek bij gefortuneerde Amsterdamse kooplieden als locatie voor een zomerverblijf. Vooral in de achtiende eeuw werd een buitenhuis aan de Vecht voor rijke Hollanders een must en verrees het ene luxueuze land huis na het andere. Ook nu nog zijn daarvan in de Vechtstreek veel mar kante voorbeelden te vinden. In Loenersloot werd het gelijknamige kasteel bezocht; een middeleeuwse woon toren die in de achtiende eeuw werd omgebouwd tot rococoslot. Vervolgens brachten we een bezoek aan landhuis Doomburg in Maarssen, een fraai rococobui- tenhuis, dat nu deel uitmaakt van het kloostercomplex van de Kanunnikessen van het Heilig Graf. Aan het einde van de middag kwamen alle deelnemers weer bijeen in het middeleeuwse Paushuize, oorspron kelijk gebouwd als het woonhuis van de Nederlandse paus Adrianus VI. Nu is het in gebruik als ontvangst ruimte van de provincie Utrecht, dankzij wier gastvrij heid we feestelijk en in een fraaie ambiance van onze leden afscheid konden nemen. PR-activiteiten Ook dit jaar is de provinciale nieuwsbrief De Heemschutter dankzij de inzet van alle commissie leden tweemaal verschenen. De provinciale commissie heeft met belangstelling de ontwikkeling van een lande lijke Heemschut Website gevolgd, en zal in 1999 over leggen over de mogelijkheid om aan dit initaitief deel te nemen. 23

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1998 | | pagina 25