Utrecht, St. Antoniuskerk De commissie bemoeide zich intensief met de plannen rond de Sint Antoniuskerk te Utrecht. Nadat reeds in 1994 ernstig was geprotesteerd tegen de sloop van deze kerk van Jos Cuypers en Jan Stuyt uit 1902-1903, en het kerkgebouw vervolgens op de gemeentelijke monu mentenlijst werd geplaatst, ageerde de commissie thans tegen de sloop van de pastorie en de bouw ter plaatse van een kantoorgebouw, alsmede tegen bebouwing van de pastorietuin. Nadat de commissie op 25 maart bij monde van één van haar leden op een hoorzitting van de gemeente beargumenteerd van leer was getrokken tegen de voor liggende plannen, ging alles de ijskast in. Aangespoord door de aanwezigen nam de commissie het op zich het nu vastgelopen schip weer vlot te trekken. Daartoe werd na enkele maanden windstilte en afkoeling naar een oplossing gezocht. Na een groot aantal consultaties van direct en minder direct betrokkenen kon in het najaar tot een bijeenkomst in januari 1999 worden besloten, die niet alleen de strijdende partijen, maar ook een aantal in de voorliggende problematiek deskundi gen en geïnteresseerden op een neutrale plaats bijeen zal brengen. gestart. Bezorgdheid is ondermeer geuit inzake wense lijk geachte wegen en stadsrandzönes, waarbij geten deerd wordt naar woningbouw. Zowel Heemschut als de Stichting Hugo Kotestein heb ben begin 1998 hun inspraakmogelijkheid benut om haar commentaar op het voorontwerp structuurplan voor de historische binnenstad te geven. Ondanks veel persaandacht is de gemeentelijke reactie op dit com mentaar en de uitgevoerde CHER nog niet bekendge maakt. De Rijksbouwmeester heeft desgevraagd onder meer gepleit voor handhaving van het nu nog volledig vrije zicht op het kasteel en de Bonaventurakerk over het water vanaf de Oostdam. Woerden, ontwerp-structuurvisie De ontwerp-structuurvisie "Woerden 2005-2015" is niet vastgelegd, maar er wordt een aantal deelstudies Volgens hem dient zowel de oude vestingaanleg als de latere historisch-stedebouwkundige ontwikkeling aan gedegen historisch onderzoek worden onderworpen. Inmiddels wordt gewerkt aan uitbreiding van de door de provicie Utrecht opgezette CHER, die een belangrij ke onderbouwing kan zijn voor een herziening van het bestemmingsplan. Mede vanwege aandrang van Heemschut en de Stichting Hugo Kotestein is toege zegd dat per deelgebied beeldkwaliteitsplannen zullen worden opgesteld. Nu worden nog regelmatig vrijstel lingen voor verbouwing en nieuwbouw verleend die in strijd zijn met het huidige bestemmingsplan. Daarbij ontbreekt ook een bredere planologische visie. Voor het karakteristieke kazemegebouw wordt, nu het niet meer in gebruik is, naar een verantwoorde bestem ming gezocht. Mede dankzij Heemschut is nieuwbouw op nog open stukken landschap langs de 's-Gravensloot niet doorge gaan. Met bezorgdheid is gereageerd op plannen om, grenzend aan het waardevolle landelijke gebied van Montfoort en directe omgeving, een 29 meter hoge reclamezuil met een oppervlak van 200 m2 te plaatsen. Zegveld, Schout-en rechthuis De restauratieplannen voor het schout- en rechthuis aan de Hoofdweg komen in goed overleg met de monumen- St. Antoniuskerk te Utrecht, (foto: C.H. Staal) Kasteel en Bonaventurakerk te Woerden (foto: H. van Ommeren) 22

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1998 | | pagina 24