door jan en alleman als 'de best denkbare oplossing' voor de ruimtenood werd aangeprezen. En toen was het rekenen geblazen: 26 miljoen en dus was Leiden in last. 'Onaanvaardbaar' oordeelde de in maart nieuw gekozen gemeenteraad, die in andere samenstelling gelijk maar de eerder zo solide ogende oplossing van 21 miljoen (tijdelijk) buiten beeld zette. De architect moest z'n huiswerk overmaken en terugkeren naar het eerder ver laten idee van een op twee locaties werkend gemeente bestuur (want, dat oude, vertrouwde gemeentehuis uit 1938 van architect Kok wilde men achteraf toch niet kwijt). Het nieuwe alternatief moest ook een onderzoek naar nieuwbouw op de plaats van de te slopen spoelerij inhouden. Sloop van de aan de Groenloseweg gelegen spoelerij zou welhaast zeker ook het einde betekenen voor de al zeker lijkende renovatie van de neo-renais- sance-gevel aan de Wilhelminastraat en verbouwing tot woonappartementen. Corporatie De Woonplaats koppel de die fraaie gevel nadrukkelijk aan het overeind blij ven van de spoelerij, incluis een stadskantoorbestem ming. De hele Tricot wankelde, dertien jaar actie voe ren leek voor niets geweest, maar in januari '99 kwam er toch weer uitzicht op behoud. De architect lanceerde drie alternatieven, waarvan die waarbij de Tricot over eind blijft op een zekere politieke voorkeur lijkt te kun nen rekenen. Als deze optie het inderdaad haalt, worden er concessies gedaan aan het monumentale karakter. Het gebouw krijgt er een verdieping bij. Volgens de architect is dat de enige oplossing om alle gewenste afdelingen onder dak te krijgen en tegelijk binnen het 'heilige' bouwbudget te blijven. Mochten spoelerij en de naar het neo-renaissance neigende hoofdgebouwge vel het redden, dan begint waarschijnlijk het gevecht om behoud van de schoorsteen. Heemschut is in de hiervoor in 1997 opgerichte actiegroep Schoorsteun vertegenwoordigd. Zeddam, Olde Wedum (gemeente Bergh) Voor de historische pastorie Olde Wedum in Zeddam was door de nieuwe eigenaar een sloopvergunning aan gevraagd wegens vermeende te hoge herstelkosten. De gemeente Bergh, gesteund door de gemeentelijke monumentencommissie, kwam daarop met het voorstel het pand op de gemeentelijke monumentenlijst te plaat sen. Heemschut houdt zich op de hoogte van de ontwik kelingen, om waar nodig op de bres te kunnen springen. Zevenaar, Maria Koninginkerk De in 1959 gebouwde Maria Koninginkerk in Zevenaar is een prachtig voorbeeld van de destijds nieuwe trend om het licht van buiten weer in de kerkruimte te laten stralen. Het fraai vormgegeven gebouw heeft een hoge driehoekige kerkruimte met schuin oplopend dak, geschikt voor 600-800 kerkgangers. Het vervolg van het verhaal laat zich raden: het kerkbe stuur wil van de kerk af wegens te hoge exploitatie- en onderhoudskosten. Daarnaast is wegens, de gunstige lokatie nabij het centrum een goede grondprijs te bedin gen bij verkoop. Een aantal parochianen wilde het gebouw behouden en stelde met deskundigen een tegenrapport op voor het onderhoud en de exploitatie. Terwijl Heemschut zich nog beraadde over een te volgen strategie, besloot het bisdom in de door de groep aangevraagde beroepspro cedure echter definitief om het gebouw aan de eredienst te onttrekken. Voorlopig einde verhaal. Hier raken we een algemeen probleem. Door hun leef tijd valt dit soort markante gebouwen niet onder een monumentencategorie en kan hooguit rechtstreeks of via het mobiliseren van de publieke opinie getracht worden de eigenaar te bewegen tot instandhouding. Daar komt nog bij dat Zevenaar een van de laatste gemeenten in Gelderland is zonder eigen monumenten verordening. Activiteiten Eén van de belangrijkste activiteiten waarmee dit ver slagjaar begon was de werving van nieuwe technisch adviseurs. De commissie is bijzonder verheugd dat zij haar gelederen met vier leden heeft kunnen versterken, waarvan twee zijn benoemd tot technisch adviseurs. Een goed functionerende en voltallige commissie is een vereiste om het beschermingswerk te kunnen continue ren. De commissie Gelderland wilde de excursie van sep tember dit jaar in een ander jasje steken. Ter verbete ring van het contact met de Heemschutleden, gemeente lijke monumentencommissies en oudheidkundige vere nigingen was gekozen voor een themadag met lezingen in de ochtend in Huis Aerdt en een middagexcursie naar de Gelderse Poort met een bezoek aan o.a. Tuindorp. Het aantal aanmeldingen voor dit mini-symposium was echter te gering om deze dag door te laten gaan. De commissie beraadt zich over de mogelijke oorzaken hiervan. Uit het landelijke PR-overleg kwam met hetzelfde doel, nl. verbetering van de contacten met het werkveld, het idee van het zenden van een regionale Nieuwsbrief, zoals dat in Utrecht en Zuid-Holland ook gebeurt. De commissie vond het haalbaar een- of tweemaal per jaar een Nieuwsbrief naar monumentencommissies en oud heidkundige verenigingen uit te laten gaan; het eerste nummer met een verkorte populaire versie van het jaar verslag. De commissie heeft zich voorts gebogen en positief uit gesproken over de wenselijkheid van de vertegenwoor- 19

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1998 | | pagina 21