liet het Zwolse gemeentebestuur weten een voorstander te zijn van een binnenstad zonder lichtreclames, naar voorbeeld van het Belgische Brugge. Heemschut vindt dat beschermde monumenten visuele hinder ondervin den van lichtreclames, in welke vorm dan ook. In Brugge is sprake van een 'bijna ideale situatie, geen enkele lichtreclame terwijl grote en kleurige banieren het stadsbeeld verlevendigen.' Activiteiten Excursie De jaarlijkse excursie voor leden van Heemschut en hun introducés ging deze keer naar het Vechtdal. Op zaterdag 18 september werden de ongeveer zeventig deelnemers bijzonder gastvrij ontvangen in het gemeen tehuis van Ommen. Dezelfde gastvrijheid ondervond het Heemschutgezelschap later op de dag van de gemeentebesturen van Hardenberg en Gramsbergen. Het gezelschap stapte na de ontvangst in Ommen in twee touringcars teneinde zich via allerlei fraaie kron kelweggetjes door het landschappelijk bijzonder aan trekkelijke Vechtdal te laten voeren. Onderweg werd tekst en uitleg gegeven door verschillende deskundigen, onder wie ons commissielid ir. Van der Schrier. Hij kon vanuit zijn Waterstaatverleden veel interessante bij zonderheden vertellen over de Vecht en zijn naaste omgeving. De excursie werd besloten met een bezoek aan Gramsbergen, een plaatsje dat grotendeels al keurig gerestaureerd is of waarmee men op dit moment nog druk doende is. Het mooie nazomerweer en de harte lijke ontvangsten door de gemeentebesturen droegen er toe bij dat de excursie voor honderd procent slaagde. GELDERLAND adres secretariaat Guyotstraat 1 6524 AV Nijmegen Samenstelling van de commissie (per 31 december 1998) drs. W.W. Wolters, voorzitter mw.drs. M. Jetten, secretaris drs. G.J. de Maret Tak, penningmeester A.A.E.M. Gijsbers, vice-voorzitter mr. W.W. Hopperus Buma R. Lureman A. Müller M. Niemeijer mw. Ch.G. Rambonnet-Sloet van Oldruitenborgh ing. J.G.Chr. Scharten ir A.H. Swaagstra ing. R.J. Veelders, technisch adviseur ir. F.W.P van Wezel, technisch adviseur R. Siebers, technisch adviseur (dijkversterkingen) mw.drs. M.E. Koning, PR-medewerker Mutaties In het verslagjaar 1998 onderging de commissie een aantal wijzigingen. Aan het begin van het jaar legde de heer ir. G.G.L.M. Cremers zijn functie als technisch adviseur neer. Deze functie heeft hij sinds 1991 op een zeer karakteristieke en vasthoudende wijze bekleed. Als stedenbouwkundige stelde hij zich de niet altijd even makkelijke taak de snelle ontwikkelingen op het gebied van de ruimtelijke ordening kritisch te volgen. Hiervoor is de commissie hem veel dank verschuldigd. Op 15 mei hebben de commissieleden op feestelijke wijze van hem, en van de heer Collette, die al in 1997 aftrad, afscheid genomen. Gelukkig is de commissie er in geslaagd twee nieuwe technisch adviseurs te benoemen, te weten de heer ing. R.J. Veelders en de heer ir. F.W.R van Wezel. Voorts traden in het najaar de heer ing. J.G.Chr. Scharten BNT en de heer A. Müller, arch. BNA, als gewoon lid tot de commissie toe. De tijdelijke functie van technisch adviseur ten behoeve van de dijk versterkingen, die de heer Siebers vervulde, is per 31- 12-1998 opgeheven. De heer Siebers blijft gewoon lid van de commissie. Vergaderingen De provinciale commissie Gelderland vergaderde in 1998 zesmaal, te weten op 13 januari, 18 maart, 12 mei, 18 augustus, 6 oktober en 1 december. Ter voorberei- In het pittoreske Gramsbergen luisterden de excursiegangers naar een uiteenzetting over de recente restauraties in het oude centrum. De verteller is wethouder Veldsink. 14

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1998 | | pagina 16