(provinciale) archeologische monumenten, cultuur- en geografisch-historisch belangrijke gebieden en terrei nen. Ook wordt gedacht aan uitbreiding van de lijst met objecten van na 1940, zoals de vliegbasis Twente met de door de Duitse bezetters hier gebouwde huizen in de voor die tijd karakteristieke Heimat Stil. Heemschut deed de suggestie om de Monumentenwacht of HBO- studenten in te schakelen voor een onderzoekproject. De indruk van onze commissie is dat er wel serieuze ideeën zijn, maar dat 't mankeert aan mankracht. Delden, Schoorsteen De oude schoorsteen die bij de voormalige Wollenstoffenfabriek in Delden staat, dreigde in het verslagjaar afgebroken te worden. Het oude fabrieks complex is in gebruik als winkelcentrum. De schoor steen staat ervoor op een pleintje. Inmiddels staat de oude pijp op de rijksmonumentenlijst. De eigenaar was daar niet blij mee, want het onderhoud van zo'n bejaarde schoorsteen is nogal kostbaar. Daarom ging de man in beroep tegen de gemeente. Het gevolg was dat de gemeente de procedure nog eens over moet doen. De eigenaar wil de grond en de schoorsteen overigens niet verkopen. Het is nu maar afwachten hoe deze zaak af zal lopen. Heino, 't Nijenhuis Een agendapunt dat steeds terugkeert op de vergaderin gen van de commissie is de geplande uitbreiding en interne verbouwing van de havezate en museum 't Nijenhuis in Heino. Heemschut is sowieso niet geluk kig met de verbouwingsplannen, maar als het toch gebeurt, geeft de commissie de voorkeur aan het zoge noemde boerderijplan, ter uitbreiding van het museum. Dat heeft de commissie in een op 22 mei 1997 verzon den brief ook duidelijk laten weten aan het Wijhese ge meentebestuur. De commissie ziet niets in het tweede plan, de paviljoenvariant. Dit plan voorziet ondermeer in een grondige verbouwing van het monumentale pand, in combinatie met deels ondergrondse nieuw bouw. Het Wijhese gemeentebestuur heeft de bezwaren van Heemschut verworpen en gaf een monumentenvergun ning af. Daarop diende Heemschut in september een beroepschrift in bij de Arrondissementsrechtbank Zwolle. Hengelo, Plan Thiemsland (plaats Huls Hengelo met omgeving) Heemschut heeft zich vanaf juli 1990 met dit plan bemoeid. Het gaat hier niet om een 'Huis', een grach tenstelsel, een beek, een oprijlaan naar het kasteel of een kapel met een kerkhof: het gaat om het geheel. Dankzij de inspanningen van ons lid dr. H. Reynders zijn inmiddels de plaats en de funderingen van Huis en Voorhof bekend. De gemeente is vooralsnog niet van plan de fundamenten van het Huis en de zandstenen kering om het voor-eiland te restaureren. Er wordt alleen nog maar gedacht aan een tuinarchitect of een kunstenaar die iets mag ontwikkelen op de eilanden in de binnengracht. In een brief aan de gemeente Hengelo dringt Heemschut aan op duidelijkheid voor wat betreft de juridische bescherming en de invulling van de ar cheologische vindplaats van het Huis Hengelo. Ook wordt gewezen op de noodzaak van het instandhouden van de bebouwing tussen de Waterstaatskerk en de vo- rmalige garage Bleekers. Spoorlijn Zwolle-Almelo, Spoorbrug Het ijveren van onze commissie (en dan vooral in de persoon van ir. D.M. van der Schrier) voor het behoud van de ijzeren vakwerkbrug over de Soestwetering in de spoorlijn Zwolle - Almelo had succes. De uit 1881 daterende brug werd in maart dit jaar vervangen door een betonnen exemplaar. De oude brug wordt niet gesloopt, maar is inmiddels opgeknapt. Hij is begonnen aan een nieuw leven als fiets-voetbrug over een water partij in Hanzeland, achter het NS-station Zwolle. Zwolle, Maagjesbolwerk en het Eiland De provinciale commissie Overijssel van Heemschut (en zij niet alleen) houdt de voortgang van de nieuw bouwprojecten Maagjesbolwerk en Eiland aandachtig in de gaten. Kritisch gevolgd worden de ontwikkelingen rond het Eiland. Wat daar tot nu toe aan schetsen is getoond en aan verhalen is verteld, is aanzienlijk beter dan het eer ste plan. Zwolle, Rademakerszijl De Rademakerszijl wordt mede door ijveren van Heemschut gerestaureerd. De Rademakerszijl is een in 1783 gebouwde sluis die de verbinding vormt tussen het Zwarte Water en de Oude Wetering in de buurtschap Frankenhuis in de gemeente Zwolle. De sluis verkeert in een zeer slechte staat. Hij wordt langzamerhand inge sloten door de oprukkende nieuwbouw van het uitbrei dingsplan Stadshagen. Uit onderzoek bleek dat de Rademakerszijl uniek is. Een jaar of vijf geleden plaat ste Heemschut al een informatiepaneeltje bij de sluis. Het sluisje was eertijds van belang voor de trekschuit naar Kampen, maar heeft inmiddels geen functie meer. Zwolle, Reclame De gemeente Zwolle kwam onlangs met een nota waarin het gemeentelijke reclamebeleid aan de orde kwam. Heemschut heeft die nota kritisch gelezen en viel over een volgens de commissie "te betreuren dub belhartigheid". Gedoeld werd op de constatering in de nota, dat reclame aan de ene kant wordt gezien als een 'te beteugelen kwaad', terwijl tegelijkertijd wordt vast gesteld dat het een 'te exploiteren goed' is. Heemschut 13

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1998 | | pagina 15