Structuurvisie Assen-Noord De provinciale commissie heeft de gemeente Assen gewezen op de gevaren die de ontwikkelingsrichting van de gemeente Assen inhoudt voor het waardevolle cultuurlandschap in het noorden van de gemeente. Activiteiten voor de leden Alle Drentse leden werden in februari schriftelijk geat tendeerd op het door Heemschut georganiseerde Poëtisch Monument op 22 februari in Borger. Op 16 mei organiseerde de provinciale commissie een excursie naar Schoonebeek. Er was een inleiding over de historie van het dorp, vervolgens een bezoek aan de Museumboerderij met onder andere een demonstratie zandtapijt strooien en 's-middags met goed weer een wandeling door het Oosterse en Westerse bos. Aan de excursie namen zo'n veertig mensen deel. Op 3 oktober was er een excursie naar Rolde. In twee inleidingen werd een beeld geschetst van de geschiede nis van Rolde, toegelicht met dia's en na de lunch werd onder leiding van de inleiders een verkennende wandel tocht door het dorp en omgeving gemaakt. De dag was een succes, hoewel het weer niet meewerkte. Er namen zo'n dertig mensen aan de excursie deel. Publiciteit Er werden drie mailings naar de Drentse leden ver stuurd om hen uit te nodigen voor de Hunebeddenle- zing in februari in Borger, de excursie van mei naar Schoonebeek en de excursie van oktober naar Rolde. Er werd persinformatie verstrekt toen de provinciale commissie haar denkbeelden ten aanzien van de Regiovisie Groningen-Assen 2030 overhandigde aan de Groningse gedeputeerde Beukema en zijn Drentse col lega Weggemans. reclame; erkenning Anthoniuskerk in Zwartemeer als rijks monument; landschappelijke inpassing Gasopslag Langelo; studie mogelijke nieuwe woongebieden bij de plaatsen Leek en Roden; aankondiging excursie Rolde; Drentse Welstandsprijs voor restauratie boerderij in Havelte; mogelijk afschaffing subsidie voor rieten daken; potkleigebied Noord-Drenthe bedreigd. Provinciale samenwerking Sinds 1995 heeft de commissie zitting in het proefpro ject Steunpuntennetwerk Monumentenzorg in Drenthe. Dit initiatief van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg is indertijd met name in het leven geroepen om na te gaan hoe de samenwerking tussen de verschillende overheden en het particulier initiatief beter zou kunnen worden gecoördineerd. Ook wilde men in het Steunpunt de samenwerking op inhoudelijk gebied tussen de verschillende disciplines en de uit voerders van het beleid op het gebied van het cultureel erfgoed intensiveren. De provinciale commissie streeft ernaar in elk nummer van het blad Heemschut informatie te geven over ten minste één van haar activiteiten. In 1998 werden in het blad artikelen geplaatst over: hoogbouw in het centrum van het dorp Eelde; de eigen regiovisie van Heemschut Drenthe; aankondiging excursie Schoonebeek; de Nota Landschap van de provincie Drenthe; optreden van de gemeente Emmen tegen illegale De provinciale commissie Drenthe zette zich er voor in dat subsidies voor het instandhouden van rieten daken gehandhaafd bleven, (foto: B. Vennik) 11

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1998 | | pagina 13