DRENTHE adres secretariaat Van der Feltzpark 7 9401 HM Assen Samenstelling van de commissie (per 31 december 1998) ir. P.C. Groen, voorzitter mr. D. Hoeksema, secretaris ir. R. Ritzpenningmeester mw. G. Amoureus H. Berg W.F.R. Feenstra ing. Sj. Jantzen G. Herlaar, technisch adviseur ir. G. Tangerman, technisch adviseur drs. L. Boivin, PR-medewerker Mutaties De heer ing. W.F. Postma verliet de provinciale com missie in 1998. De heer G. Herlaar trad toe als nieuw commissielid. Hij is het technisch adviseurschap in een 'duobaan' met de heer Tangerman gaan vervullen. Vergaderingen De provinciale commissie had in 1998 acht plenaire vergaderingen. Tweemaal werd er met vertegenwoordi gers van plaatselijke historische verenigingen verga derd. De vergaderdata waren: 23 januari, 6 maart, 17 april, 12 juni, 10 juli, 21 augustus, 16 oktober en 20 november. De vergaderingen werden zoveel mogelijk bijgewoond door de heer drs. J.P.J. van der Haagen, directeur juridi sche en ruimtelijke zaken van Heemschut. Net zoals in de voorgaande jaren stelde de Stichting Het Drentse Welstandstoezicht vergaderaccommodatie en andere kantoorfaciliteiten beschikbaar. In 1998 kwamen onder andere de volgende zaken in de provincie aan de orde. Illegale reclame langs wegen Een al in 1997 aan alle toen bestaande gemeenten daar over verzonden brief, werd in begin 1998 opnieuw aan alle inmiddels gevormde elf nieuwe gemeenten verzon den met kopie aan het Platform Drents Cultureel Erfgoed en aan de Vereniging van Drentse gemeenten. Met name in de gemeenten Emmen, Hoogeveen en Meppel heeft dit inmiddels geleid tot maatregelen en verbeteringen. Provinciaal Omgevingsplan (POP) Verschillende malen werden uitvoerige commentaren op deze plannen gezonden aan Gedeputeerde Staten van Drenthe. Regiovisie Groningen-Assen 2030 De provincies Groningen en Drenthe en de betrokken gemeenten hebben met elkaar afgesproken samen voor het gebied Groningen-Assen een ruimtelijk beleid te ontwikkelen. Een eerste aanzet van deze Regiovisie hield in de ogen van Heemschut onvoldoende rekening met de zeer waardevolle landschappen die het gebied kenmerken. Op vrijdag 13 februari 1998 heeft de pro vinciale commissie haar denkbeelden in de vorm van een nieuwe plankaart overhandigd aan de Groningse gedeputeerde G. Beukema en zijn Drentse collega H. Weggemans. Centraal in de plannen van Heemschut staan de bescherming van de kostbare beekdalen in Noord-Drenthe en het voorkomen van woningbouw in het buitengebied. Landinrichtingsplan Herinrichting Roden-Norg Met name betrof het hier voorgestelde landschappelijke maatregelen rond de Gasopslag Langelo. Uitbreidingsplannen van de gemeenten Noordenveld en Leek Samen met de provinciale commissie Groningen werd actie ondernomen om te voorkomen dat uitbreidings plannen van beide gemeenten in de richting van het landschappelijk waardevolle tussengebied zouden wor den ontwikkeld. Gevallen Onder het vaste agendapunt technische zaken komen in elke commissievergadering onderwerpen aan de orde die door leden van Heemschut of anderen zijn inge bracht. De technisch adviseurs gaan vervolgens na of een onderwerp van bespreking een 'geval' voor Heemschut is. De gemeenten Noordenveld en Leek hebben plannen om nieuwbouwwijken aan te leggen in de richting van het landschappelijk waardevolle potkleigebied tussen beide kernen, (foto: B. Vennik) 10

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1998 | | pagina 12