voorgenomen functiewijziging. Wij ondersteunen daar mee het protest van de plaatselijke commissie Vrienden van het Museum Willem van Haren. Deze commissie heeft door middel van artikel 3 van de Monumentenwet verzocht de kerk op de monumentenlijst te plaatsen. Maar heeft hiervan na één jaar nog geen bericht van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg ontvangen! De gemeente wil pas medewerking verlenen aan een bestemmingswijziging wanneer de nieuwe eigenaar ook de (gemeentelijke) toren in eigendom neemt en daarbij dus het onderhoud. Kollum, slooppanden Voorstraat 59/61 (waarvan 1 monument) Tegen een afgegeven sloopvergunning heeft de com- misssie bezwaar aangetekend en uiteindelijk beroep ingesteld tegen de beslissing op bezwaar van de ge meente. Het college heeft onvoldoende rekening gehou den met eerdere bezwaren van de Bond Heemschut. In een eerdere beslissing komt het college niet tot een inhoudelijke motivering. De kosten worden niet inzich telijk gemaakt, waardoor deze door Heemschut worden betwist. Verder zou, volgens het college, aan het pand geen "zinvolle functie" gegeven kunnen worden. Er wordt niet duidelijk of en hoeveel eventuele subsidies een rol kunnen spelen. Leeuwarden, Bonifatiusziekenhuis Een projectontwikkelaar heeft interesse getoond voor het gehele gebied. De gemeente wil in beginsel het gebouw (U-vorm) handhaven. De commissie volgt de ontwikkelingen. Leeuwarden, pand Hartelust Begin 1998 leek het erop dat een projectontwikkelaar weer actief werd. De commissie volgt de ontwikkelin gen. Leeuwarden, project Hojsingel Tegen verschillende sloopaanvragen (panden Arendstuin 37, 37A, 37B, 37C, 39 en 43) heeft de com- misssie, in de voorfase, bedenkingen ingediend bij de gemeente. Na het verlenen van de sloopvergunningen heeft de commissie mede op inhoudelijke gronden, besloten niet verder te ageren. Het verdere verloop van het project blijft de aandacht van de commissie behou den. Lemmer, Nieuwe Buren Hoewel dit project stilligt, blijft het de aandacht van de commissie houden. Rijperkerk, boerderij Nieuwelandseweg Het overheidsoptreden (na diverse bezwaren en aan schrijvingen van de gemeente) wordt door de commis sie gevolgd. In het tijdschrift Heemschut heeft de com missie over dit geval verslag gedaan. Inmiddels is een goedgekeurd restauratieplan gemaakt. De subsidiabele kosten zijn berekend en de subsidiebeschikking ligt bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Men staat startklaar om met de bouw te beginnen maar wacht nog op groen licht van de Rijksdienst. Succes mede door de Bond Heemschut! Vlieland, bouwplan Posthuis De arrondissementsrechtbank te Leeuwarden heeft, bij wijze van voorlopige voorziening, de bouwvergunning geschorst. De projectontwikkelaar heeft afgezien van de bouw van de appartementen bij het Posthuis. Wommels, boerderij Slaphterdijk Naar aanleiding van een artikel van een journalist in een plaatselijke krant, komt de commissie tot de con clusie, dat zij eigenlijk eveneens zou moeten publice ren. Bij gebrek aan een ,PR-medewerker behoort dat echter niet tot de mogelijkheden. Overige aandachtpunten De pogingen om te komen tot invulling van de vacatu re van PR-medewerker (alsmede het aantrekken van extra leden), lijkt na de nodige inspanningen vruchten af te werpen. Verschillenden gegadigden zijn, met posi tief resultaat, door bestuursleden benaderd. De commissie heeft op 17 oktober 1998 een interessan te excursie georganiseerd naar ondermeer Sneek, IJlst en omgeving en het buiten Epemastate. Het maximale aantal deelnemers (50 personen) werd gehaald en de commissie heeft zelfs verschillenden mensen moeten teleurstellen. De commissie heeft van deze excursie verslag gedaan in het blad Heemschut. 9 1

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1998 | | pagina 11