Groningen, Cultuurhistorische effectrapportage Eén van de commissieleden heeft de indruk gekregen dat de gemeente Groningen het resultaat van de cultuur historische effectrapportages in haar besluitvorming ten aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen mee wil laten wegen. Er staat hierover echter niets op papier, evenmin komt er iets in de openbaarheid. De commissie zal hier over contact opnemen met de gemeentelijke afdeling Monumentenzorg. Groningen, universitaire laboratoria Op het terrein van de vroegere universitaire laboratoria op de hoek van de Westersingel en de Melkweg in Groningen wil men een groot scholencomplex bouwen dat door zijn ongelede en daardoor schaalloze verschij ning in de omgeving detoneert. De commissie heeft de actie van hiertegen bezwaarde bewoners van de omge ving middels een brief ondersteund. Noordbroek, Quatre Bras Het behouden waard acht de commissie ook het voor malige hotel Quatre Bras, gelegen op een markant punt te Noordbroek. Hier heeft de commissie dezelfde aan pak gevolgd als in het voorgaande geval. Ook hier lij ken goede mogelijkheden aanwezig. Zuidhorn, schooltje Naar aanleiding van het voornemen een karakteristiek schooltje te Zuidhom te slopen en te vervangen door een appartementencomplex, dat vooral door zijn hoogte uit de toon valt, ontspon zich een discussie over het functioneren van het welstandstoezicht dat te vaak nieuwbouwontwerpen lijkt te beoordelen buiten de con text. Afgesproken werd te zijner tijd een speciale bij eenkomst aan dit onderwerp te besteden. Excursie De commissie organiseerde een excursie naar het gebied van de Veenkoloniën. Hieraan namen 37 perso nen deel. Bijzondere aandacht werd onder andere besteed aan de veenborg Langwijck en het zogeheten Van Beresteyngebied (één der eerste uitbreidingsplan nen die door het aanvaarden van de Woningwet tot stand kwam) te Veendam. Tijdens de busrit werd de nodige informatie verstrekt door drie commissieleden, die zich ter zake degelijk hadden voorbereid. FRIESLAND adres secretariaat Postbus 65 8900 AB Leeuwarden Samenstelling van de commissie (per 31 december 1998) drs. J.C. de Kroon, voorzitter mr. H. de Boer, secretaris mw.drs. H. van lest, penningmeester H. Hettema drs. R.P. van Huiten mw.drs. R.L. Mulder-Radetzky P. Prins ing. S.J. Wieringa, technisch adviseur Mutaties Voor de vacature van PR-functionaris kon, ondanks her haalde pogingen daartoe, in het verslagjaar geen belangstellende worden gevonden. Vergaderingen De commissie kwam in 1998 achtmaal bijeen, te weten op 20 januari, 17 februari, l april, 13 mei, 8 juni, 10 augustus, 22 september en 23 november 1998. Als regel werd vergaderd ten kantore van de secretaris en nam de heer J.P.J. van der Haagen, juridisch en ruimtelijk direc teur van de Bond, deel aan de beraadslagingen. Gevallen Over de onderstaande gevallen is in de Commissie uit voerig gesproken. provincie, project windenergie De commissie ondersteunt de nieuwe notitie terzake van Hüs en Hiem, uit 1998 (windturbines in het Friese Landschap maar hooguit langs de afsluitdijk en/of in het water). De commisssie volgt de ontwikkelingen. Bolsward, Zuivelschool Het pand is gekocht door een projectontwikkelaar die woningen wil realiseren. De commisssie volgt de ont wikkelingen. Heerenveen, Nederlands Hervormde Kerk Het kerkgebouw heeft de bestemming "Bijzondere Doeleinden - kerk". De makelaar verzoekt de gemeente medewerking te verlenen door middel van een vrijstel lingsprocedure ex art. 19 WRO de bestemming te wijzi gen in "Wonen in combinatie met een schoonheidssa lon". Heemschut heeft bezwaar aangetekend tegen de 8

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1998 | | pagina 10