III Bestuur Samenstelling van het bestuur J. Franssen, voorzitter mr. E. Dienaar, secretaris mw. A.J. Le Coultre-Foest, penningmeester drs. D. van Leeuwen, vice-voorzitter ir. R.M.Th. Adriaansens ir. P.C. Groen P.C. Grundmann mr. W.W. Hopperus Buma drs. J.C. de Kroon mr. J.L. Matti mr. DJ. Merhottein mr. G.M. van Oerle drs. ing. W.L.F. Rietbergen O S. Sakko G.C. Scheltema ir.J.M. Veldhuis tevens lid van het dagelijks bestuur Mutaties in het bestuur Op de Algemene Vergadering van Leden te Zwolle zijn de navolgende leden van het bestuur aftredend: de heer drs. D. van Leeuwen, vice-voorzitter; de heer drs.ing. W.L.F. Rietbergen, lid; de heer G.C. Scheltema, lid. De heer P.C. Grundmann, voorzitter van de provinciale commissie Utrecht, trad om gezondheids redenen terug als lid van het bestuur. Mevrouw drs. I. Günther werd benoemd tot lid van het Algemeen Bestuur en vervolgens, als onafhankelijk lid, benoemd tot vice-voorzitter in de vacature van de heer Van Leeuwen. De heer drs. J.A.M. Diederen werd, als opvolger van de heer Scheltema als voorzitter van de provinciale commissie Noord-Holland, benoemd tot lid van het bestuur. Vergaderingen van het algemeen bestuur Het algemeen bestuur kwam dit verslagjaar tweemaal bijeen, te weten op 8 april en 18 november. De op 10 juni geplande vergadering vond geen doorgang. Het algemeen bestuur stelde na ampel beraad de Beleidsnotitie 1997-2000 vast. In de nazomer werd ter voorbereiding van deze notitie een uitgebreid stuk aan de provinciale commissies gezonden. In deze concept Beleidsnotitie waren de onlangs verschenen Nota Waakzaamheidsfunctie, het bijgestelde Plan van Actie en een meerjarenbegroting opgenomen. Over het tijdschrift Heemschut is veel gesproken. Met waardering werd het Lezersonderzoek ontvangen. Het algemeen bestuur werd uitvoerig op de hoogte gesteld van het besprokene op het Tweede Beraad van het Verbond van Zeist. Onze voorzitter pleitte voor een leidende rol van het NCM. Daarnaast is het van belang dat er een regiofunctie ontstaat in de monumentenzorg. Van onderaf zal er meer tot stand moeten komen. Heemschut pleit voor een platformrol en stemt in met het model dat door de directeur van de RdMz, de heer drs. A. Asselbergs, wordt geschetst, met het NCM als middelpunt van de taart. Vergaderingen van het dagelijks bestuur Het dagelijks bestuur kwam dit verslagjaar achtmaal bijeen, te weten op 1 februari te Amersfoort, 1 maart en 8 april te Amsterdam, 20 mei te Zwolle, 10 juli en 9 augustus te Amsterdam, 18 september te Blaricum en 18 november te Zwolle. Delegaties van het dagelijks bestuur en de algemeen directeur waren aanwezig op de audiëntie bij staatssecretaris drs. A. Nuis te Zoetermeer en het Tweede Beraad van het Verbond van Zeist bij de RdMz te Zeist. Commissies De commissie samenwerking Koninklijk Nederlandse Oudheidkundige Bond en Bond Heemschut kwam enkele malen bijeen. Het voorlopig samenwerkings- rapport werd door beide besturen aanvaard. Het definitieve voorstel wordt door prof. G. Borger geformuleerd. Directie Algemeen directeur, de heer B.J.M. Duimel, vormt samen met de juridisch-ruimtelijk directeur, de heer drs. J.P.J. van der Haagen, en de bureau-secretaris, de heer drs. O.B. Helleman, de directie van de landelijke vereniging Bond Heemschut. 5

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1995 | | pagina 7