Burgemeester Pop van Haarlem, ontvangt uit handen van de heer Diederen, voorzitter van de commissie Noord-Holland, het eerste exemplaar van het tijdschrift Heemschut over Haarlem ordening en monumentenzorg drs. P.H. Schouten de kans de kritiek van commentaar te voorzien. Het eerste Haarlem-nummer werd uitgereikt aan burgemeester J.J.H. Pop van Haarlem door de voorzitter van Heemschut Noord-Holland drs. J.A.M. Diederen. Het augustus-nummer van Heemschut vormde grotendeels een introductie op de jaarlijkse landelijke Heemschutdag, die voerde door de stad Groningen en haar ommeland. Museum Menkemaborg, de oude kerken van Groningen en het bijzondere stadhuis van Usquert werden bezongen. Het binnenstadsbeleid van de stad Groningen ontmoette echter veel kritiek en in de provincie werd de dreigende sloop en aantasting van boerderijen gesignaleerd. Boeiend zijn de commentaren, die smaakmakers op het gebied van de architectuur als Noud de Vreeze en Piet Reijenga geven op het moderne nieuwe Groninger Museum van de Italiaanse architect Mendini. Een heel ander onderwerp in dit nummer is de actuele discussie over nieuwbouw in het Groene Hart. Het eerste Groningen- nummer werd op de Menkemaborg uitgereikt door de secretaris van Heemschut Groningen dr. Ph.M. Bosscher aan de voorzitter van de Stichting Groninger Oude Kerken, de heer H.G. de Olde. Het oktober-nummer kende een zeer gevarieerde inhoud en opende met de bescherming van markante bruggen in Nederland. Curieus was het artikel over het bijzondere graf monument van de Nederlander Jan Hessing in India. Het bezit de allure van een mausoleum. Verder in dit nummer aandacht voor ondermeer varende monumenten, industriële monumenten en recente restauraties. Thema van het december-nummer was de vraag of en pnder welke voorwaarden je in historische binnen steden nieuwbouw kan plegen of- als dat mogelijk is - herbouw van gesloopte of zwaar aangetaste monumenten. En als je voor herbouw kiest moet je dan wijzigingen in het uiterlijk van het gesloopte gebouw uit later eeuwen respecteren of ongedaan maken. Bij de herbouw van een pand in de Amsterdamse St. Annenstraat speelde die discussie, zoals in één van de artikelen wordt beschreven. Interessant was de discussie over de herbouw van de vooroorlogse noordwand van de Grote Markt in Groningen. Ook binnen Heemschut wordt hierover verschillend gedacht. Het thema-nummer werd officieel uitgereikt door de secretaris van Heemschut mr. E. Dienaar aan drs. J.F.M. Peters, voorzitter van Stadsherstel. REDACTIERAAD Samenstelling van de redactieraad A.M. den Haan, voorzitter drs. J. Kamerling, secretaris drs. J.J. Bollebakker B.J.M. Duimel J.D. Gerritsen P. de Ruijter De redactieraad kwam ookin 1995 weer zes keer bijeen. Vast agendapunt is de evaluatie van het laatst verschenen nummer, waarmee de redactie zijn voordeel doet. Ook nu weer functioneerde de raad als een uitstekende buffer tussen bestuur en redactie van Heemschut zodat de redactie zijn werk in relatieve autonomie kan doen, wat haar creativiteit ten goede komt. Een steeds weer terugkerend discussiepunt vormde in 1995 de toekomst van het tijdschrift en eventuele samenwerking met het blad van de Vereniging Open Monumenten (zie hierover ook onder tijdschrift). Dit resulteerde in een notitie van de hand van voorzitter Den Haan. Hierin worden voorgesteld de invoering van een nieuwe basis 'lay-out', een betere honorering van de 'free lance'-medewerkers en uitbreiding van de werktijd van de eindredacteur. Dit alles in het kader van de verdere kwaliteitsverhoging van het tijdschrift. Elke vergadering leverde weer suggesties op voor de komende 'restyling' van het tijdschrift. Ook kreeg de redactie weer talrijke suggesties voor te behandelen onderwerpen en thema's. De vergaderingen werden ook in 1995 weer als adviseur bijgewoond door de redacteuren drs. A.M. ten Cate, drs. H.C. Franssen en directeur ruimtelijke en juridische zaken drs. J.P.J. van der Haagen. In 1995 nam, namens mede-uitgever Waanders, ook mevrouw M. Waanders deel aan enkele vergaderingen als adviseur. 51

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1995 | | pagina 53