I Voorwoord Het waken over het culturele erfgoed in Nederland, de hoofddoelstelling van de Bond Heemschut, is een culturele opgave. De zorg voor het behoud van de monumenten in Nederland is nog steeds zeer actueel en gaat met de nodige inspanning gepaard, getuige de verslagen van de provinciale commissies van onze Vereniging. Na veel acties van de gezamenlijke instellingen op het gebied van de monumentenzorg, onder regie van het Nationaal Contact Monumenten (hierna NCM), is het gelukt de zorg voor de meest bedreigde monumenten die reeds zijn geïnventariseerd, in het Strategisch Plan te verzilveren in de vorm van een a fond perdu bedrag van 275 miljoen, dat door de staatssecretaris, de heer drs. A. Nuis, op 6 december in Abcoude is toegezegd. Er kan derhalve een begin worden gemaakt met het inlopen van de achterstand in het onderhoud en de restauratie van monumenten in Nederland. Het zou een begin kunnen zijn van een nieuw beleid, namelijk: investeren in het Nederlandse culturele erfgoed. Dit zou een normale taak van de overheid moeten zijn en niet een steeds door veel acties uiteindelijk tot stand gekomen éénmalige bijdrage, hoezeer wij deze toezegging ook waarderen. Heemschut heeft dit verslagjaar een bijdrage geleverd aan de discussie en de besluitvorming omtrent de afstemming van beleid en de taakverhouding tussen de monumentenorganisaties in Nederland in het Tweede Beraad van Zeist. Onze waakzaamheidsnota is daarmede aanvaard en ons streven naar meer samenwerking is vastgelegd. Concreet betekent dit, dat er met de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (hierna KNOB) een permanente samenwerking tot stand komt en dat het bestuur van het NCM wordt uitgebreid met alle op nationaal niveau werkzame organisaties. Wij hebben door middel van een Beleidsnotitie het beleid van onze Vereniging voor de jaren 1997 tot en met 2000 aan de staatssecretaris kenbaar gemaakt. In de Cultuurnota 1997-2000 zal de Tweede Kamer in het najaar van 1996 het te voeren monumentenbeleid van dit kabinet kunnen bediscussiëren en derhalve onze bijdrage kunnen honoreren voor de komende jaren. Wij blijven waakzaam en zullen onze activiteiten en acties ten behoeve van de instandhouding van het culturele erfgoed in Nederland onder welk beleid dan ook voortzetten. Allen, die daarbij ook dit jaar weer belangeloos hun bijdrage hebben geleverd, zeg ik, namens het bestuur, dank toe. J. Franssen voorzitter 2

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1995 | | pagina 4