Planologische ontwikkelingen van bijzondere aard die de aandacht vroegen, betroffen de discussie over de toekomst van het Groene Hart en de stedelijke ontwikkelingsplannen van de gemeente Amsterdam in een deel van het Blauwe Hart: het plan Y-burg in het Y-meer. In het tijdschrift Heemschut werd in het verslagjaar weer melding gemaakt van vele zaken op het gebied van de planologische en juridische monumentenzorg, die op de vergaderingen van het College van technisch adviseurs aan de orde waren gekomen. Algemeen beschermingsbeleid De Bond Heemschut zou in aanmerking willen komen voor een structurele ondersteuning van zijn vele werkzaamheden in het raam van de Cultuurnota 1997- 2000 en de daarbij behorende bekostigingsbesluiten. Daartoe heeft de Bond Heemschut de volgende notitie opgesteld. De Bond Heemschut, Vereniging tot bescherming van cultuurmonumenten in Nederland, opgericht in 1911, neemt een unieke positie in binnen de particuliere monumentenbescherming in Nederland. Door zijn algemeen karakter, zijn traditie van strijdvaardigheid, deskundigheid en waakzaamheid, zijn professionele centrale bureau en multidisciplinair samengestelde provinciale commissies, zijn technisch adviseurs en PR-medewerkers en zijn tijdschrift, wordt vorm en inhoud gegeven aan de positionering in het monumentenveld. Deze positie geeft de Bond Heemschut een meerwaarde en autoriteit die verder versterkt moet worden. Hiertoe is een jaarlijkse subsidiëring door de landelijke en provinciale overheden onontbeerlijk, een ondersteuning die ook nodig blijft om de doelstelling van de Bond Heemschut te kunnen continueren. Deze doelstelling - het behoeden en behouden van de historisch-ruimtelijke kwaliteiten van stad, dorp en landschap- is van maatschappelijk belang. Als grootste particuliere algemene monumenten organisatie in Nederland weet de Bond Heemschut als geen ander dat de belangstelling van de Nederlandse bevolking voor monumenten en monumentenzorg toeneemt. De staatssecretaris heeft de uitgangspunten voor het cultuurbeleid Pantser ofRuggegraat genoemd en hij ziet de inspanningen om die ruggegraat recht te houden door verschillende groeperingen van mensen met cultuurbesef groeien naar een eenheid in verscheidenheid. De Bond Heemschut heeft in zijn 84-jarig bestaan steeds ruggegraat getoond als het ging om de bescherming van ons cultureel erfgoed en bewijst nog steeds van groot maatschappelijk nut te zijn. Bewaking en verdediging van cultuurmonumenten Het waken over de historisch-ruimtelijke schoonheid van stad, dorp en landschap en voor de solitaire cultuurmonumenten, is de omvangrijke en veelomvattende opgave die de Bond Heemschut zich vanaf 1911 heeft gesteld. De Bond Heemschut streeft ernaar zoveel mogelijk cultuurhistorisch waardevolle ruimtelijke elementen en structuren onder de aandacht van politieke besluitvormers, planologen, stedebouwkundigen en architecten te brengen met het oogmerk deze elementen met behulp van wettelijke maatregelen en verordeningen zo verantwoord mogelijk te integreren in het huidige leefmilieu. Gecoördineerd door het landelijk bureau te Amsterdam, ter bevordering van de eenheid en samenhang van het beleid, ondernemen de provinciale commissies beschermingsacties op basis van het door het bestuur vastgestelde Plan van actie. De zelf gesignaleerde of door anderen gemelde gevallen worden door de commissies in behandeling genomen door de feiten te verzamelen en te verifiëren, de objecten te inspecteren, mondeling of schriftelijk te adviseren, overleg te voeren, hoor zittingen bij te wonen, rechtsmiddelen aan te wenden en publicitair aan het geval bekendheid te geven. Het landelijk bureau te Amsterdam vervult hierbij een expertise-ontwikkelende, procesbegeleidende, overzichthoudende en coördinerende rol. Aan de in het gehele land werkzame uit vrijwilligers bestaande commissies kan de Bond Heemschut niet die faciliteiten bieden die, ter vergroting van de slagkracht en ter versterking van het actieniveau, wenselijk zouden zijn. Veel tijd en deskundigheid wordt vrijwillig ter beschikking gesteld. Door kwantitatieve en kwalitatieve versterking van de bewakingsfunctie zal de presentatie- en interventie mogelijkheid van de Bond Heemschut kunnen toenemen. Het op een verantwoorde wijze monitoren van het cultuurhistorisch-ruimtelijk waardevolle erfgoed vergt een netwerk van informanten die in een zo vroeg mogelijk stadium de juiste berichtgeving verzorgen, zodat op het goede moment op de juiste wijze actie kan worden ondernomen. De reeds bestaande locale en regionale verenigingen en stichtingen, de leden van de Bond Heemschut, en de plaatselijke pers zullen de informatiebronnen moeten zijn ten behoeve van een optimaal bewakings systeem. Deze bewakingsopzet met een bijbehorend goed werkend meldingssysteem maakt het steeds noodzakelijker dat de Heemschut-commissies en de leden daarvan bereikbaar, gemotiveerd en geëquipeerd zijn en blijven. Voor een slagvaardig Heemschut in actie zijn goed uitgeruste provinciale of gewestelijke Heemschut commissies nodig, die kunnen beschikken over de 47

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1995 | | pagina 49