Excursie naar de zinkfabrieken te Budel en de Peel-Raamstelling in het Peelgebied Deze excursie, die werd gehouden onder leiding van drs. J. Michels van de Provinciale Monumenten Inventarisatiecommissie op 7 oktober 1995, was blijkens de volle bus en het enthousiasme van de deelnemers een groot succes. De bijzondere stedebouwkundige en architectonische opzet van de zinkfabrieken en anderzijds de problemen die het leefbaar houden van het dorp Budel-Dorplein, alsmede de veenontginningen en de daarbij behorende jonge nederzettingen in de Peel en de versterkingen in het Peelgebied aangelegd vóór de tweede wereldoorlog, bleken interessante objecten voor de bezoekers. Het functioneren van Heemschut als monumentenbeschermer Heemschut neemt al gedurende enkele jaren deel in een consulentennetwerk dat onder vigeur van de Monumentenfederatie Noord Brabant bedreigingen voor monumenten via een centraal meldpunt te verspreiden onder de in Brabant werkzaam zijnde monumentenbeschermers. Hoewel het succes tot nu toe niet groot is, wordt toch getracht tot een beter functioneren te komen. Inmiddels is het duidelijk dat het verzamelen van meldingen een probleem mag zijn, het actie ondernemen inzake de na te streven groei van meldingen die Heemschut, al of niet via dat netwerk, bereiken, wordt een probleem dat tenminste even sterk groeit en niet meer het hoofd kan worden geboden met het huidige systeem van technische adviseurs. De onvolkomenheden die daardoor ontstaan leiden zelfs tot verwijten van de zijde van categoriale monumentenbeschermers dat Heemschut te weinig doet. Anderzijds vormt de precaire financiële situatie van de provinciale commissie tengevolge van het huidige beleid van Heemschut een extra bedreiging voor het functioneren voor één van de belangrijkste poten waarop het werk van Heemschut rust, de actie van de provinciale commissies in het veld. Het is dringend noodzakelijk dat aan dat probleem met kennis van zaken aandacht wordt besteed. LIMBURG Adres secretariaat Postbus 670 6040 AR Roermond Samenstelling van de commissie mr. J.L. Matti, voorzitter ir. P.J.A. Bongaerts, secretaris G.F.P. Hermans, penningmeester ir. F.Q.J.L. Hoebens ir. P.J. Huiberts drs. A.M.P.P. Janssen mw. drs. J.M.T. Janssen-Daniëls P. Michielsen ing. J.L.M. Ramakers ing. L.G.A. Ruyten mr. J.M.H.P. Teunissen ing. L.J.S. Vos ir. K.J.C. Merks, technisch adviseur mw. G.A.J. de Vries, PR-medewerker Mutaties in de commissie In september 1995 heeft de heer Ruyten te kennen gegeven zijn lidmaatschap tijdelijk neer te leggen in verband met een promotie-onderzoek aan de Landbouw Universiteit Wageningen. Hij heeft laten weten dat hij na zijn promotie graag weer zitting neemt in de provinciale commissie. Eind 1995 heeft mevrouw De Vries te kennen gegeven dat zij met ingang van 1 januari 1996 terugtreedt als commissielid. Zij is zes jaren lid van de commissie geweest. De laatste paar jaren vervulde zij de functies van (interim)secretaris en PR-medewerker. De commissie vindt het jammer dat zij als actief lid de commissie heeft verlaten. Vergaderingen De commissie Limburg kwam in 1995 zesmaal bijeen, en wel op 23 februari en 20 april te Haelen, op 29 juni te Roermond, op 21 september te Venlo, op 2 november te Haelen en op 21 december wederom te Roermond. Tijdens de eerste twee vergaderingen is veelvuldig gediscusieerd over de te organiseren bijeenkomst voor leden uit Limburg. Het resultaat hiervan was dat op zaterdag 17 juni de eerste Heemschutdag Limburg te Roermond werd gehouden. Ook werd gediscusieerd over de door de RdMz uitgebrachte nota Naar een decentrale ondersteuning van integrale monumentenzorg. Ook in de provincie Limburg verscheen een discussienota getiteld Steunpunt Monumentenzorg Limburg i. o. Ook dit jaar was de gemeentelijke monumenten commissie weer geregeld een discussiepunt tijdens de vergaderingen. Op 20 mei werd tijdens de Algemene Vergadering van Leden te Zwolle de Ton Koot-penning uitgereikt aan 39

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1995 | | pagina 41