afwijzing door de minister is beroep aangetekend, waarop de gemeente Eindhoven, die zich gedwars boomd zag in haar bouwplannen, bij de rechter heeft gevraagd de bouwvergunning te mogen verlenen. Dat verzoek is afgewezen, met het argument dat de bezwaarmakers goede argumenten hadden voor plaatsing van het museum op de rijkslijst en dat de juridische procedure diende te worden afgewacht. Den Bosch en Vught, Zuid-westtangent Heemschut heeft tegen deze bestemmingsplannen bezwaar aangetekend bij de gemeentebesturen, vanwege de schade die wordt toegebracht aan het Bossche Gement, een natuurgebied met ook grote cultuurhistorische waarden. Inmiddels hebben de betrokken gemeenteraden de bezwaren ongegrond verklaard en loopt een vervolgprocedure bij Gedeputeerde Staten. Eindhovenbeschermd dorpsgezicht Riel Bij acties rond de buurtschap Riel tussen Eindhoven en Geldrop is gebleken dat de bescherming van het dorpsgebied niet wordt gedragen door een goed bestemmingsplan. De gemeente Eindhoven is mede op aandringen van Heemschut bezig met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan. De gemeentelijke monumentencommissie is daarbij structureel ingeschakeld. Eindhovenbestemmingsplan Lakerlopen Bij het gemeentebestuur heeft Heemschut bezwaar gemaakt tegen de sloop van het belangrijkste deel van een woningcomplex uit circa 1920. De monumenten commissie van Eindhoven heeft, mede in overleg met Heemschut,"ook bezwaar aangetekend en B&W geadviseerd van sloop af te zien. Gemert, Binderseind Bouwplannen aan het Binderseind te Gemert voor huisvesting van ouderen gaven Heemschut geen formele gronden voor bezwaar. Daarvan is dan ook afgezien. Inmiddels is de aanpassing van het bestemmingsplan door plaatselijke groeperingen bestreden en door de Raad van State om procedurele redenen vooralsnog niet geaccepteerd. Helmond, bestemmingsplan Overbrug De aanleg van een golfterrein bij de oude kasteel boerderij en de resten van het kasteel is door Heemschut bestreden, omdat bovengenoemde cultuurhistorisch belangrijke objecten door de activiteiten op het golfterrein in het gedrang zouden geraken en de huidige woonfunctie van de boerderij zou worden bedreigd. Het bezwaar is afgewezen en ook bezwaar bij Gedeputeerde Staten mocht niet baten. Op formele gronden is, door het verloop van wettelijke termijnen, van een verdere procedure afgezien. Helmond, verschillende sloopplannen Bij het gemeentebestuur van Helmond heeft Heemschut zijn verontrusting uitgesproken over de gemelde onzorgvuldigheid waarmee te werk wordt gegaan bij het zoeken naar mogelijkheden om de beeldbepalende panden in de nieuwe stadstructuur op te nemen. Uit het antwoord van het gemeentebestuur is de conclusie getrokken dat die zorgvuldigheid redelijk is te noemen. Het Loo, kerkgebouw Bergeijk Voor deze neo-gotische kerk, waarvoor het kerk bestuur een sloopvergunning had aangevraagd, vroeg Heemschut een plaatsing op de rijkslijst in een spoedprocedure. Deze is in behandeling genomen. Aan plaatselijke groeperingen die bescherming nastreven is assistentie verleend. Mill, pand Schoolstraat 12 De eigenaar van deze oude brouwerij vroeg bij het gemeentebestuur een sloopvergunning aan. Voor Heemschut was dat aanleiding het gebouw ter plaatse op te nemen, wat leidde tot de constatering dat het alleszins monumentwaardig was. Per brief aan het gemeentebestuur, die tot op heden niet is beantwoord, en aan de eigenaar heeft Heemschut beiden gewezen op de noodzaak van een gedegen bouwhistorisch onderzoek zodat eventuele verbouwingsplannen rekening konden houden met de cultuurhistorische waarden of, zo dat al onvermijdelijk zou blijken, tenminste het gebouw niet zou worden gesloopt zonder gedegen documentatie. Tegen een inmiddels aangevraagde bouwvergunning is bezwaar gemaakt, tenzij de verplichting tot bouwhistorisch onderzoek als voorwaarde aan de vergunning is verbonden. Op dit bezwaar is van de zijde van het gemeentebestuur inmiddels bericht ontvangen dat zo spoedig mogelijk antwoord zal worden gegeven op onze brieven. Nuenen, waterm-olen Hooidonk bij Nederwetten Berichten dat de watermolen zal worden verbouwd zijn na nadere informatie bij de monumenten commissie van Nuenen geen reden tot nadere stappen. Het betrokken rijksmonument wordt wel voor bewoning geschikt gemaakt, maar de inrichting van de maalruimte wordt niet verbouwd. Oirschot, pand Markt De vertegenwoordiger van Heemschut in de gemeentelijke monumentencommissie van Oirschot heeft de technisch adviseur gevraagd de bouwplannen van dit rijksmonument, die ter visie liggen, ter plaatse te bekijken. Mede na een bouwhistorische verkenning kwam de technisch adviseur tot de conclusie dat het betrokken pand in het verleden al zodanig is verbouwd dat de plaats op de monumentenlijst al niet meer terecht is en de huidige plannen dienen te worden beoordeeld door de welstands-monumentencommissie van Oirschot. Oirschot, uitbreidingslocaties Na een rondrit ter plaatse door de technisch adviseur heeft Heemschut er bij de gemeenteraad van Oirschot op aangedrongen het agrarische gebied tegen het als dorpsgezicht beschermde centrum, niet te bebouwen. De raad deelt in meerderheid dit standpunt. Inmiddels heeft een groepering uit de bevolking actie ondernomen om het betrokken gebied in het beschermd dorps gezicht op te nemen. Op een verzoek van die groepering aan Heemschut om advies over de procedures die tot 37

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1995 | | pagina 39