verder achteruit. Bewoners van de wijk wendden zich tot Heemschut in verband met de toestand van de snel verkrottende monumentale panden. Inmiddels verrees op een andere plaats in Middelburg een nieuw gerechtsgebouw. Rijksgebouwendienst heeft de panden in de Bogardstraat niet meer nodig. Domeinen heeft ze intussen aan de gemeente Middelburg ter overname aangeboden. In afwachting van de taxatie beraadt de gemeente zich op een reddingsplan voor de monumentale panden in één van Middelburgs oudste straten. Overige activiteiten en contacten Gedeputeerde Staten van Zeeland stellen voor de subsidie aan Heemschut af te bouwen en met ingang van 1997 zelfs geheel stop te zetten. Als belangrijkste reden hiervoor wordt opgegeven dat geen apparaats- en exploitatiesubsidie zal worden toegekend aan landelijke dan wel landelijk werkende organisaties en instellingen. Door zowel de commissie Zeeland als door Heemschut Amsterdam is bezwaar tegen dit voorstel gemaakt. Er werd hierbij gewezen op de decentrale werkwijze van Heemschut in de provinciale commissies. Aangetoond kan worden dat de provinciale subsidie steeds is aangewend voor de behartiging van Zeeuwse zaken en dat de activiteiten van Heemschut Zeeland aansluiten bij de kerntaken van de provincie. Symposium, Heemschut Zeeland en de kleine kernen De commissie organiseerde op 22 september in de Kloveniersdoelen in Middelburg een symposium met als titel Zicht op kleine kernen. Het symposium werd bijgewoond door ruim zestig belangstellenden, waarvan velen uit de wereld van de stedebouw, de architectuur en de lokale overheid. Centraal thema was de situering van nieuwbouwwijken in hun relatie tot dorpskernen en het omliggende landschap. Aan de discussie rondom dit thema werd richting gegeven door een drietal inleiders. De eerste spreker, de sociaal-geograaf dr. J.F.C.M. Thissen, zei dat uit zijn onderzoek naar de nederzettingen in Zeeland is gebleken dat niet het voorzieningenniveau van een dorp, maar de aantrekkelijke woonomgeving de doorslag geeft bij het kiezen van de woonomgeving. Door de toegenomen mobiliteit is de afstand naar werk, winkelcentrum en andere voorzieningen minder belangrijk geworden. Het dorp werd van verzorgings centrum een wooncentrum. De verzorgingsfunctie vindt elders in de regio een plaats. We moeten goed op onze dorpen passen. Cultuurhistorische kwaliteiten kunnen volgens Thissen beperkingen opleggen aan uitbreidingsmogelijkheden. Landschapsarchitect ir. A. Geuze ziet een ramp, erger dan die van 1953 op Zeeland afkomen. In de komende tien jaar moeten er in Nederland een miljoen woningen worden gebouwd. We zullen ons op deze vloedgolf moeten voorbereiden, anders zijn na die tien Verkrottende panden in de Bogardstraat te Middelburg

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1995 | | pagina 35