tijdsbesparing en anderzijds door vergroting van het probleemoplossend vermogen. Het verdient aanbeveling te overwegen dit ook in andere, niet- noodwet procedures, standaard in te bouwen. Heemschut kan met veel genoegen terugzien op een vruchtbare samenwerking met het Hoogheem raadschap en beide bureaus. Dordrecht, Heemschut Resonansgroep Deze groep, in 1991 gestart als proeftuin voor decentralisatie binnen Heemschut en opgezet uit de behoefte aan een netwerk, is sinds zijn oprichting niet van samenstelling veranderd. De resonansgroep bestaat uit de heren drs. J.J. Bollebakker (voorzitter), drs. G.J.M. Sonnemans (secretaris), drs. J.J. Buurman, ing. T.M.D. Dicke, E. Havers en T. Kamp. In aanvang betroffen de werkzaamheden: het inventariseren van gevallen die toegevoegd dienen te worden aan de gemeentelijke monumentenlijst en monumenten die voor herstel in aanmerking komen. Zo is door de resonansgroep bepleit de bedreigde villa op de hoek van de Singel en de Vrieseweg op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen (zie ook gevallen). De resonansgroep heeft de gemeente voorgesteld alle panden die voor het MIP zijn geïnventariseerd op de gemeentelijke monumenten lijst te plaatsen. De gevallenbehandeling is op locaal niveau niet succesvol gebleken en overgedragen aan de provinciale commissie. Het overleg met de gemeente beperkt zich sindsdien tot signalering en structuur van de nieuwe monumentencommissie in samenhang met een reorganisatie van de welstandscommissie en de opheffing van de commissie beschermd stadsgezicht. Het oorspronkelijke gemeentelijke voorstel ging uit van een nieuwe monumentencommissie van twee personen geïntegreerd met de welstandscommissie. De resonansgroep heeft geadviseerd twee commissies in te stellen: een monumentencommissie belast met plaatsing op en afvoering van de monumentenlijst en ontwikkeling van toetsingscriteria ten behoeve van ingrepen. Daarnaast een plantoetsingscommissie die zich uitsluitend bezighoudt met planbeoordeling. Na overleg met wethouder W.J.J.M. Verbakei werd overeenstemming bereikt over een commissie die vijf tot zeven leden telt waarin de relevante vakgebieden: geschiedenis, kunst- en architectuurgeschiedenis, bouwkunde en bouwhistorie, architectuur en archeologie evenredig zijn vertegenwoordigd. Heemschut haaft daarbij aangetekend dat voorwaarde voor een goed functionerende commissie is dat de voorzitter onafhankelijk dient te zijn, bij voorkeur een sociaal-geograaf. Met dit constructieve overleg is het jaar afgesloten. PR-activiteiten Op 10 juni was de Bond Heemschut in Dordrecht vertegenwoordigd op de contactdag Zuid-Hollandse historische verenigingen die was georganiseerd door de Federatie voor Zuid-Hollandse musea. Op deze contactdag werd door verschillende sprekers ingegaan op historische bronnen en historisch onderzoek. Er was tevens plaats voor een kleine presentatie van verenigingsactiviteiten. Hiervan heeft Heemschut uiteraard gebruik gemaakt. Op de Open Monumentendag 1995 op 9 september was Heemschut vertegenwoordigd in de kerk van Leidschendam. Op 1 november werd in Hilligersberg het boek Gebouwde Accenten gepresenteerd door de Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud. Dit boek, dat een vervolg is op het fotoboek uit 1983is een zeer waardevolle documentatie van de monumentale panden die nu nog in Hilligersberg zijn bewaard. Met financiële steun van bestuur, uitgever en provinciale commissie werd een advertorial in het Haagse Uitpost Magazine geplaatst, een maandblad waarop ongeveer 12.000 in cultuur geïnteresseerde Hagenaars zijn geabonneerd. Verder presenteerde de PR-medewerker een PR-beleidsplan vanuit de centrale gedachte dat het beter is bescheiden ambities ook werkelijk te verwezenlijken, dan met een groot aantal luchtkastelen evenzovele teleurstellingen op te roepen. Tevens verwoordt het plan de wens om, zonder de noodzaak van een landelijke beleidslijn op dit gebied te willen ontkennen, ook eigen Zuidhollands PR-beleid te ontwikkelen. De excursie van de provinciale commissie Zuid- Holland vond plaats op 14 oktober. De excursie leidde per bus langs een aantal typische Zuidhollandse dorpen en stadjes. In Schiedam werden de molens bezocht, in Vlaardingen het Visserijmuseum en in de stadjes Maasland en Maassluis kon de stadskern worden bekeken. Overige activiteiten Ir. D. van Veen is lid van de de provinciale monumentencommissie van Zuid-Holland. De heer ir. D. de Haan is lid van de gemeentelijke monumentencommissie in Schoonhoven, mevrouw drs. L. van Eijsden-van der Wiel van de gemeentelijke monumentencommissie in Barendrecht en de heer L.J. van den Boogert van de gemeentelijke monumentencommissie in Gouda. De heer mr. C.J. Vogel is lid van het Overleg Cultureel Erfgoed Leiden. De heer drs. L.H. van der Meule is voor Heemschut adviseur van het bestuur van de in Leidschendam opgerichte Stichting tot Behoud van Erfgoed Leidschendam. De heer ir. M. Tillema is lid van de monumentencommissie te Graafstroom. D heer drs. J.E. van Teylingen is toegetreden tot de gemeentelijke monumentencommissie van Noordwijkerhout. Vanuit de provinciale commissie Zuid-Holland worden ook contacten onderhouden met de RdMz, het NCM, de Federatie van Musea in Zuid-Holland en met verschillende historische verenigingen. 30

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1995 | | pagina 32