De Bond Heemschut heeft: in een brief aan burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Den Haag gepleit voor het behoud van de woningen en aangedrongen op plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst. Dordrecht, Berckepoort De procedure rond de Berckepoort in Dordrecht bleef ook in 1995 de aandacht vragen. De Bond Heemschut wordt daarin vertegenwoordigd door de heer drs. Hans Bollebakker. Als gevolg van de beroeps procedure die de Bond Heemschut heeft aangespannen tegen het verbouwingsplan uit 1990 is de gemeente een ander plan gaan ontwikkelen. Hoewel het tweede plan duidelijk veel beter was dan het vorige, bleven bij Heemschut toch nog enkele bezwaren bestaan. Ondanks het met de gemeente in 1994 gesloten convenant, bedoeld om de geschillen te beëindigen, waarbij Heemschut zijn bezwaren introk en grotendeels gehonoreerd zag en voor het overige bij de planvorming betrokken zou worden, vormde de gemeentelijke opvatting over de wijze van nakoming daarvan reden tot teleurstelling. Met als gevolg stagnatie van het overleg. Men kan zich afvragen of, ter beslechting van geschillen en bezwaarprocedures, een convenant de juiste weg is, aangezien het intrekken van een bezwaarschrift irreversibel is, terwijl nog maar afgewacht moet worden of bij uitvoering conform convenant geen geschillen ontstaan. Gebeurt dat, dan dient nakoming van het overeengekomene in civiele procedures afgedwongen te worden. Dat is een hachelijke en vooral kostbare zaak. Verstandiger lijkt het om formeel wel overeenstemming over de bezwaren trachten te bereiken, doch dit af te laten doen door in ieder geval een uitspraak op het bezwaarschrift te verlangen en dit dus niet in te trekken in ruil voor toekomstige toezeggingen. De gemeente Dordrecht heeft inmiddels laten weten prijs te stellen op hervatting van het gesprek en op korte termijn Heemschut te willen uitnodigen. Daarop is door Heemschut positief gereageerd. In het algemeen kan worden geconstateerd dat over en weer een toenemend begrip voor eikaars standpunten valt waar te nemen. Dordrecht, Vrieseweg 82 De Heemschut Resonansgroep Dordrecht heeft bepleit om een met sloop bedreigde eclectische villa met hoek toren (Singel/hoek Vrieseweg) op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Dit pand vormt een ensemble met de omliggende bebouwing en is opgeno men in het Monumenten Inventarisatie Project (MIP). De gemeente wees dit voorstel af na een negatief advies van de monumentencommissie. Sloop werd voorkomen doordat het Cuypersgenootschap een aanvraag tot plaatsing op de rijkslijst indiende, met een technische rapportage van Heemschut. Hiermee genoot het pand tijdelijke bescherming. De aldus ontstane tijdwinst voerde ertoe dat een breed draagvlak ontstond voor behoud waarop de gemeente besloot het pand aan te kopen teneinde dit te kunnen handhaven. Giessenburg, Neerpolderseweg 14 Het pand Neerpolderseweg 14 te Giessenburg maakt deel uit van een mooi gelegen boerderij aan het water. De boerderij bestaat uit drie panden onder één kap. Het huisnummer 14 behoorde tot het stalgedeelte van de boerderij. De initiatiefnemer van het plan had de bedoeling om in dit gedeelte een fotostudio te vestigen. Hiertoe zou een derde deel van de oorspronkelijke boerderij worden gesloopt en worden vervangen door een zeer contrasterende nieuwbouw. Ondanks bezwaren van de Bond Heemschut is de bouwvergunning verleend. Leiden, sloop restanten Vrouwenkerk De Vrouwenkerk in Leiden was vroeger de derde grote kerk in de stad. De restanten van het muurwerk van de kerk, die in de vorige eeuw werd gesloopt, zijn een tiental jaren geleden geconsolideerd. Op het Vrouwenkerksplein is hierdoor duidelijk te zien waar de kerk heeft gestaan. In verband met de ontwikkeling van het gebied en de bouw van woningen aan het plein heeft de gemeente Leiden besloten de restanten van de kerk af te breken en een open plein te creëren. Tegen dit plan is door een aantal inwoners van Leiden en een aantal historische organisaties bezwaar aangetekend. De Bond Heemschut heeft bezwaar tegen de sloop vanwege het verloren gaan van authentieke resten van de kerk, het teniet doen van de restauratie en het ontbreken van een totaalvisie op het gebied. De bezwaarprocedure is nog niet afgerond. Sassenheim, Hoofdstraat 167 In Sassenheim staat aan de Hoofdstraat 167 een pand dat nu bekend staat als Het Onderdak. Dit gebouw uit het einde van de negentiende eeuw was oorspronkelijk een klooster met bijbehorende school. Het Onderdak dient nu als ruimte voor verschillende sociaal- culturele verenigingen. De gemeente heeft het plan opgevat de verenigingen op een andere plaats te huisvesten en Het Onderdak te slopen voor de bouw van een winkelcentrum met woningen. De Bond Heemschut heeft de gemeente aangegeven dat het gebouw door zijn architectuur en plaats een overgang vormt tussen het open landschap en het meer stedelijke centrum en vanwege zijn historie bewaard moet blijven. In een Nota van uitgangspunten Centrum gebied Sassenheim waarin de gemeente aangeeft aan de drie geselecteerde projectontwikkelaars welke uitgangspunten voor het gebied moeten worden gehanteerd, is het behoud van het pand opgenomen. Vlist, vissershuisje Tentweg 122 te Stolwijk De Stichting tot behoud van het vissershuisje heeft de Bond Heemschut benaderd voor advies over het behoud van het pand Tentweg 122 te Stolwijk. Dit huisje, van eenvoudige architectuur, is een overblijfsel van de broodvisserij. De Stichting had het plan om in het vissershuisje een cultuurhistorisch museum te vestigen. De gemeente heeft echter, ondanks het verzoek van de Bond Heemschut andere alternatieven te zoeken, de sloopvergunning verleend. Hiertegen is niet in beroep gegaan. Wel is de gemeente Vlist 28

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1995 | | pagina 30