M op zich ook positief, maar eveneens tijdrovender. Daarenboven vergroot zich het aantal meer algemene onderwerpen, zoals de Hogesnelheidslijn, de Betuwespoorlijn, de discussie over het Groene Hart, NCM-activiteiten, waarbij de vertegenwoordiging van de Bond Heemschut op prijs wordt gesteld. Daarnaast zijn te noemen het onderhouden van het contacten-netwerk, Open Monumentendag, de organisatie van de jaarlijkse excursie etc. Geruime tijd is ook gesproken over het beleid van de Bond Heemschut op lagere termijn. De commissie heeft uiteindelijk uitgangspunten, sterke en zwakke kanten van de Bond Heemschut en een poging tot een toekomstvisie in een brief aan het algemeen bestuur aangeboden. Vrijwel tegelijkertijd heeft het bestuur een beleidsplan voor de periode 1997-2000 geformuleerd. Gevallen Aan het begin van 1995 had de commissie 47 probleem gevallen in behandeling. Er werden 21 nieuwe zaken in behandeling genomen, terwijl 12 kwesties van de lijst konden worden afgevoerd, al dan niet met een succesvol resultaat. De volgende zaken zijn onder andere aan de orde geweest. Arkel, monument Schoolstraat 18 De monumentale boerderij Schoolstraat 18 in Arkel (gemeente Giessenlanden) is gered. Bij de ontwikkeling van het bestemmingsplan, waarbij een weg door de boerderij was geprojecteerd, zijn door diverse belanghebbenden bezwaren geuit. Ook de Bond Heemschut heeft gepleit voor behoud van de boerderij. Dit alles heeft er uiteindelijk toe geleid dat de geprojecteerde weg niet in het bestemmings plan is opgenomen. Het pand is nu gekocht door iemand die de intentie heeft de boerderij te restaureren. Den Haagpanden aan de Badhuisweg Uit krantenberichten is gebleken dat een aantal panden aan de Badhuisweg met sloop werden bedreigd. Deze panden behoorden tot het gehucht Witte Brug, dat aan het einde van de vorige eeuw is ontstaan rond een pleisterplaats tussen Den Haag en Scheveningen. In een cultuurhistorische verkenning die door de gemeente Den Haag is opgesteld, worden de panden van belang geacht vanwege de historie. Eén van de Haagse corporaties had het plan opgevat de bestaande bebouwing geheel te slopen en een in maat en schaal vergelijkbare nieuwbouw terug te bouwen. De corporatie heeft echter de noodzaak van sloop niet aangetoond. Itf" Stuckplafondgevonden in de Berckepoort te Dordrecht dj -Sr .7 'v Av: 27 l

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1995 | | pagina 29