Excursie ZUID-HOLLAND Op zaterdag 14 oktober vond de provinciale excursie plaats. Hoewel de weersvooruitzichten slecht waren was het toch een stralende dag. Na een ontvangst in De Doele in Purmerend en een dialezing verzorgd door de provincie konden de deelnemers op een rondtour de invloed van de verstedelijking op het Noordhollands landschap waarnemen. Na een lunch in Monnickendam werd een bezoek gebracht aan een van de bekendste stolpboerderijen, de Eenhoorn in de Beemster. Nadat men langs de binnenduinrand naar de Schermer was gereden, waar een bezoek gebracht werd aan een windwatermolen, kon men huiswaarts keren in de wetenschap, dat men alle facetten van deze provincie: veenpolders, verkaveling, landinrichting, ringvaarten, het kustlandschap en strandwallen verkend had. Adres secretariaat Hoogenhouckstraat 58 2614 BX Delft Samenstelling van de commissie mr. D.W. Beels, voorzitter ir. M. Tillema, secretaris drs. J.E. van Teylingen, penningmeester drs. J.J. Bollebakker ir. J. Fens P. Gort ir. V.J.J.A. Gijsbers, tweede penningmeester mr. S. van Haersma Buma, tweede secretaris drs. L.H. van der Meule drs. J.E. de Rooy ir. D. van der Veen, vice-voorzitter A.C. Bitter, technisch adviseur ir. F.H. Goppel, technisch adviseur mw. M. van Asten, PR-medewerker Mutaties in de commissie In de vergadering van 8 juni verwelkomde de commissie de heer F. Focke als nieuw lid. De heer Focke is werkzaam voor de provincie Zuid-Holland en wil zich binnen de commissie met name gaan bezig houden met de stedebouwkundige aspecten van het beschermingsbeleid. In de vergadering van 23 oktober werd de heer Van der Meule benoemd tot PR- medewerker van de commissie. Hij volgt in deze functie mevrouw Van Asten op, die zich wegens drukke werk zaamheden elders genoodzaakt zag niet alleen deze, maar ook, staande de vergadering van 13 december, haar lidmaatschap van de commissie te beëindigen. Vergaderingen De commissie vergaderde in 1995 zevenmaal, waarbij tweemaal tussentijds moest worden afgeweken van de aan het begin van het jaar vastgestelde vergaderdata. Zesmaal, op 1 februari, 8 maart, 12 april, 30 augustus, 23 oktober en 13 december, werd vergaderd in het provinciehuis, waarbij een woord van dank aan de gastheer, de provincie Zuid-Holland, op zijn plaats is. Op 8 juni werd op een wel heel bijzondere locatie vergaderd, namelijk aan boord van De Zeldenrust, een fraai gerestaureerde tjalk, tijdens een zeiltocht op de Lek. Een verfrissende vergadering in meer dan één opzicht. Meer algemeen kan naar aanleiding van de vergaderingen worden opgemerkt dat deze steeds langer worden. Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Allereerst weet men ons steeds beter te vinden, op zich een verheugende zaak, en neemt het aantal gevallen daardoor toe. Door uitgebreidere documentatie per geval raken meer leden van de commissie in de beschermingsdiscussie betrokken, 26

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1995 | | pagina 28