Onder de schijn van haast werden besluiten genomen die de toets der kritiek niet of nauwelijks konden doorstaan, zoals aan het dijkvak Vuren-Gorinchem, waar industriële en politieke belangen prevaleerden boven cultuurhistorische. Hierdoor werd een tiental karakteristieke woningen gesloopt. Onder de Nood wet was het moeilijk voldoende invloed uit te oefenen op de besluitvorming. Procedures lopen nog. Twee stichtingen zijn naar het Europese Hof gestapt wegens schending van de Rechten van de Mens en het niet toetsen aan de Europese regelgeving door de Raad van State. Apeldoorn, Parkengebied Van de realisatie van een omstreden bouwplan aan het Oranjepark werd afgezien, mede ten gevolge van een bezwaarschrift van Heemschut. Op het ogenblik is er een beschermd stadsgezicht in voorbereiding. Betuwelijn De uiteindelijke tracé-vaststelling komt aanzienlijk tegemoet aan wensen, die Heemschut in de procedure naar voren had gebracht. Culemborg, beschermd stadsgezicht Voor het twintig jaar geleden vastgestelde beschermde stadsgezicht Culemborg heeft de gemeente nog steeds geen bestemmingsplan in procedure gebracht. Wel wordt er regelmatig gebouwd en heringericht in het openbaar domein. Heemschut beraadt zich met verontruste bewoners van Culemborg over wat te doen staat. Doesburg, Het Zwijnshoofd De ingrijpende verbouwings- en moderniserings plannen, c.q. eventuele sloop voor dit historisch belangrijke maar onbeschermde pand in het beschermde stadsgezicht vlakbij de Martinikerk, zijn na vijf jaar van de baan. De gemeente besloot eind '95 het pand aan te kopen en over te dragen aan de woningbouwvereniging. Die zal het laten restaureren en er vier woningen in de sociale sector in vestigen. Omwonenden hebben zich van begin af aan tegen de plannen verzet. Heemschut heeft herhaaldelijk bij de gemeente voor behoud en renovatie gepleit. Doetinchem, Kioskaanbouw Catharinakerk Heemschut adviseert en ondersteunt de oudheidkundige kring Deutekom en de hervormde kerkvoogdij in hun strijd tegen de bouw van een semi- permanente bloemenkiosk tegen een van de muren van de oude Catharinakerk, een van rijkswege beschermd monument in hartje Doetinchem. Duiven, Die Magerhorst Het jaar 1995 werd voor het grootste deel besteed aan discussie tussen eigenaar, RdMz en gemeente Duiven over het restauratieplan, de financiering ervan, zomede de wijze van herstel van de fundering van de door grondwateronttrekking verzakte traptoren en een zijvleugel van de havezate. Het aanvakelijke restauratieplan was financieel niet haalbaar voor de eigenaar. De gemeente Duiven bleek niet bereid om extra bij te springen qua financiering, haar rol met betrekking tot de grondwateronttrekking ten spijt. Tot grote verbazing werd begin 1995 de toegezegde subsidie van het rijk ingetrokken, omdat de restauratiewerkzaamheden te traag verliepen en er nog te weinig werk was verricht. De subsidietermijn zou eind 1995 aflopen. Mede door toedoen van Heemschut kon dit besluit worden teruggedraaid en werd bewerkstelligd dat de termijn van verwerking van de subsidie met een jaar werd verlengd. Einde 1995 werd een compromis bereikt. Alle partijen hebben een nieuw funderingsplan aanvaard dat financieel wel haalbaar was voor de eigenaar en technisch aanvaardbaar voor RdMz en de gemeente. De restauratie van de fundering zal in 1996 worden voltooid. Elburg, Structuurvisie Nadat in 1994 over de nota Planontwikkeling informatie- en inspraakavonden zijn gehouden, waar Heemschut ook commentaar heeft gegeven, is er in het verslagjaar een herziene versie verschenen waarin de bezwaren zijn verwerkt en waarin de Structuurvisie na lang aandringen is gewijzigd in Structuurplan. Belangrijke hoofdstukken in het plan zijn de bebouwing van lokaties die in het schootsveld van de vestingstad liggen. Deze zijn aangewezen als Beschermd Stadsgezicht. Ook tegen de bebouwing met woningen en industrie aan de zuidzijde van de Zuiderzeestraatweg aan weerszijden van het landgoed Old Putten, met als direct gevolg de aanleg van een westelijke rondweg vlak langs en door de buitenplaats, is bezwaar gemaakt. Voorlopig zijn de lokaties in het Beschermd Stadsgezicht van de baan. Groenlo, klooster Een uit de vorige eeuw daterende concentratie van katholieke onderwijsvoorzieningen heeft voor een deel deze functie verloren. Overwogen wordt sloop en herbouw ten behoeve van woningbouw. Uit een bezoek ter plaatse blijkt dat het mogelijk moet zijn ontwikkeling voor woningbouw te combineren met het behoud van de meest waardevolle delen van het complex. Een deel van de gebouwen vraagt daarbij om een andere functie waaraan binnen de gemeente ook behoefte blijkt te bestaan. Inmiddels heeft de provincie zich eveneens verzet tegen algehele afbraak. De gemeente beraadt zich en de Bond Heemschut wacht intussen op de uitkomst van het beraad. Hoog Keppel, hoekpand De Ruif Heemschut heeft zich bij de gemeente sterk gemaakt voor behoud van het fraai gelegen hoekcomplex De Ruif (ouderwetse dorpswinkel, woonhuis annex feestzaal), een gemeentelijk monument, aan het dorpspleintje van Hoog Keppel in de gemeente Hummelo en Keppel. De laatste eigenaar heeft het verkocht aan een projectontwikkelaar die ter plaatse appartementen wil bouwen. Dankzij de actie van Heemschut en enige druk van provinciale zijde komt er nu een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden tot behoud bij inpandige appartementenbouw. 16

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1995 | | pagina 18