aan B&W van Deventer enkele aanvullende opmerkingen geuit. DeventerStructuurvisie Grachtengordel De commissie Overijssel nam in 1995 met belang stelling kennis van de Structuurvisie Grachtengordel van de gemeente Deventer. Het Grachtengordelgebied is rijk aan cultuurhistorische en monumentale aspecten. Desalniettemin plaatste de commissie Overijssel in een brief aan het college van B&W van Deventer enkele kanttekeningen bij de visie. Zo is de provinciale commissie van mening dat het gehele kazerneterrein samen met de Houtmarkt in een bestemmingsregeling dient te worden opgenomen. Ook heeft de commissie verzocht het handhaven en restaureren van de Snipperlingsdijk in de planvorming mee te nemen. De commissie pleit verder voor passende bebouwing op de vroegere bolwerken. Genemuiden, Prinsenzijl Niet in het minst dankzij de persoonlijke inzet van commissielid D.M. van der Schrier lijkt de Prinsen- sluis te Genemuiden definitief behouden te blijven. Het onderwerp stond in 1995 vrijwel continu op de agenda van Heemschut. Reeds in een vroeg stadium verzocht Heemschut B&W van Genemuiden om geen gehoor te geven aan een verzoek tot een sloopvergunning voor de sluis. De vergunning was aangevraagd door het waterschap IJsseldelta, die op de plaats van de Prinsenzijl een nieuwe uitwateringssluis wilde bouwen. Heemschut bleef echter benadrukken dat de sluis er een is van een zeer uitzonderlijk type. Bovendien ligt de sluis op slechts achthonderd meter van het oud stoomgemaal Mastenbroek en zou zij daarom voor bezoekers van het gemaal een interessante tweede bezienswaardigheid kunnen zijn. Ook gaat de sluis deel uitmaken van een route langs historisch interessante waterstaat-objecten, samengesteld door de Culturele Raad Overijssel. Heino, zeedijk Den Alerdinck Mede dankzij de provinciale commissie Overijssel is de zeedijk Rond den Alerdinck te Heino door de provincie Overijssel op de provinciale monumenten lijst geplaatst. De commissie Overijssel had zich reeds geruime tijd sterk gemaakt voor een officiële monumentenstatus van de vroegere zeedijk. Volgens de provincie Overijssel past het tot officieel monument verklaren van de zeedijk uitstekend in de beschermings plannen voor het landgoed Den Alerdinck, een vroegere buitenplaats. De bescherming van buitenplaatsen heeft bij de RdMz een hoge prioriteit. Voor de noordelijke flank van de dijk, grenzend aan het Overijssels Kanaal, is gekozen voor wegverharding. Heemschut pleitte daarbij voor een wegdek dat niet teveel zou afwijken van de oorspronkelijke bestrating. Wijhe, Villa Waterloo Niet in het minst dankzij de inzet van de commissie Overijssel is de villa Waterloo in Wijhe gered van sloop. In 1995 werd, onder meer onder druk van Heemschut en de publieke opinie, een goede bestemming gevonden voor dit voor Wijhe zeer karakteristieke pand. Ook de lokale bevolking sprak zich, verenigd in het actiecomité Red Waterloo, uit voor behoud van de villa. Dit comité spande zelfs een kort geding aan tegen het gemeentebestuur. De villa is overigens eigendom van het Ahold-concern, dat het pand ooit kocht van baron De Vos van Steenwijk. Wijhe, Het Nijenhuis De provinciale commissie Overijssel bleef de ontwikkelingen omtrent het Nijenhuis in 1995 nauwlettend volgen. In het kader van de uitbreiding van het museum werd een begeleidingscommissie ingesteld waarvoor ook Heemschut haar diensten aanbood. In 1995 presenteerde architect Gunnar Daan een tweetal voorstellen voor uitbreiding van het Nijenhuis. Heemschut opteerde (na stemming in de commissie-vergadering) voor het zogenaamde Boerderijplan ten gunste van een plan dat voorziet in een uitbreiding met een paviljoen-achtig karakter. Het Boerderijplan is gesitueerd aan de rechterzijde van het voorplein van het kasteel. Wel betreurt Heemschut het dat enkele karakteristieke schuren gesloopt moeten worden. Over het Paviljoenplan verklaarde de commissie in een reactie op de twee concepten: 'Dit plan moet worden afgewezen omdat het plaatsen van een gebouw van die afmeting in de hoofdas van het kasteelcomplex kwaliteits verplichtingen met zich meebrengt die in dit plan niet gehaald worden en ook nauwelijks haalbaar zijn. De functie van voorkant en achterkant van het kasteel wordt verstoord. De relatie tussen kasteel en landschap zal worden verbroken, het aanzicht vanuit de zuidrichting op het kasteel belemmerd.' Zwolle, Provinciaal Overijssels Museum Hoewel het onderwerp in het verleden reeds meermalen op de agenda stond, besloot de commissie Overijssel in 1995 geen verdere actie te ondernemen tegen de uitbreiding en de nieuwbouw van het Provinciaal Overijssels Museum. De commissie Overijssel zag het nut van verdere acties niet meer in, temeer daar het Overijssels welstandstoezicht en de gemeente Zwolle zich met de plannen accoord verklaarden. Activiteiten Eén van de activiteiten in 1995 was een bezoek van de Overijsselse commissie aan het Heemaf-terrein in Hengelo. Dit gebeurde tijdens de vergadering van 2 3 juni. Het terrein maakt deel uit van het masterplan voor Hengelo en diende een grondige sanering te ondergaan. Tijdens die sanering ontpopte het terrein zich tot een zeer bijzondere vindplaats van archeologische objecten. De heer H. Reinders, lid van de provinciale commissie Overijssel was persoonlijk nauw betrokken bij de opgravingen. Het terrein bood vroeger plaats 14

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1995 | | pagina 16