DRENTHE Adres secretariaat Lingestraat 9 9406 PK Assen Samenstelling van de commissie ir. P.C. Groen, voorzitter ir. R. Ritz, secretaris/penningmeester ing. G. Kranenborg ing. W.F. Postma ir. G. Tangerman ing. H.W. de Vroome ing. Sj.Jantzen, technisch adviseur J. Hof, PR-medewerker Mutaties in de commissie In de vacature, ontstaan door het vertrek van de heren Cazemier en Tipker, werd voorzien door de benoeming van mevrouw E. Tuijnman, burgemeester van Norg, en de heer Q. Amoureus te Rolde. De heer Amoureus fungeert als plaatsvervangend technisch adviseur. Vergaderingen De provinciale commissie Drenthe vergaderde in 1995 zevenmaal plenair, te weten op 24 januari, 21 maart, 2 mei, 4 juli, 5 september, 30 oktober en 12 december. De vergaderingen werden zoveel mogelijk bijgewoond door de heer drs. J.P.J. van der Haagen, directeur juridische en ruimtelijke zaken van de vereniging. De Stichting Het Drentse Welstandstoezicht stelde net zoals in de voorgaande jaren vergaderaccomodatie en andere kantoorfaciliteiten beschikbaar. Gevallen Onder het vaste agendapunt Technische zaken worden onderwerpen besproken die door leden van Heemschut of anderen worden ingebracht. Door de technisch adviseur wordt nader onderzoek verricht naar gegevens die een onderwerp van bespreking tot geval kunnen maken. De grote bezorgdheid over de te verwachten negatieve effecten op het landschap door de bouw van de Gasopslag Langelo waren aanleiding om in samenwerking met andere organisaties alle wettelijke middelen te gebruiken om de hierover genomen besluiten aan te vechten. De allerlaatste actie was een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de Arrondissementsrechtbank te Assen vanwege het ontbreken van garanties betreffende de landschappelijke inpassing. De president van de rechtbank wees het verzoek af. In tegenstelling tot de korte beslissing staat de lange motivering van vier pagina's. Voor toekomstige gevallen kan het volgende citaat uit de motivering van belang zijn dat voldaan moet zijn aan de voorwaarde dat het beoogde bouwwerk in overeenstemming moet zijn met redelijke eisen van welstand, onder andere in verband met de omgeving waarin wordt gebouwd. Een aan de bouwvergunning verbonden voorwaarde kan er toe strekken deze overeenstemming te dóen realiseren. Dit betekent dat er langs die weg wel afgedwongen kan worden dat bos wordt aangelegd.' Overigens worden de ontwikkelingen in Drenthe op het gebied van mogelijke aantasting van cultuur historische en landschappelijke structuren zo goed mogelijk gevolgd. Aandacht voor deze aspecten werd waar nodig schriftelijk en mondeling gevraagd. Het verstrekken en uitwisselen van informatie met plaatselijke verenigingen en particulieren over ontwikkelingen die culturele waarden in gevaar zouden kunnen brengen, kwam incidenteel voor. Activiteiten Nieuwsbrief Het voornemen om per kwartaal één Nieuwsbrief uit te geven, bleef ook in 1995 een te optimistisch voornemen, maar net zoals het jaar daarvoor werden ook in 1995 de Heemschut-leden in Drenthe over de belangrijkste evenementen en activiteiten van hun provinciale commissie geïnformeerd. Excursies In 1995 werden twee excursies gehouden in samenwerking met de respectievelijke plaatselijke historische verenigingen, te weten op 8 april in Veenhuizen en op 9 september in Beilen. Na het succes van de excursie Veenhuizen voor wat betreft de aard en hoeveelheid van informatie over dit oorspronkelijke koloniedorp van de Maatschappij van Weldadigheid en het aantal deelnemers waren de verwachtingen voor de volgende excursie hoog gespannen. De concurrentie van zeer veel evenementen op de landelijke Monumentendag werkte echter zeer nadelig op het aantal deelnemers. Dit heeft de provinciale commissie doen besluiten in de toekomst geen excursies meer op deze dag te plannen. Ook werd besloten om in plaats van een excursie in november of december een lezing over thema's uit de Drentse cultuurhistorie te organiseren. Experiment Steunpuntennetwerk Monumentenzorg In de provincie Drenthe zal een vorm van samenwerking tussen rijk en provincie ten behoeve van decentralisatie en verbreding van de monumentenzorg worden ontwikkeld en getest. Vijf werkgroepen maken voorstellen voor repectievelijk organisatie, cultuurhistorische hoofdstructuur, financiering, kennis- en informatiesysteem en scholings- en werkgelegenheidsprogramma. Een begeleidingscommissie rapporteert over de voortgang en het bereikte resultaat aan Gedeputeerde Staten. 12

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1995 | | pagina 14