4 het na planbeoordeling voeren van inspraak-, bezwaar- en beroepsprocedures ter bescherming van bedreigde behoudenswaardige objecten en structuren; 5 bestudering van vraagstukken op het terrein van de bescherming en de instandhouding van historisch waardevolle gebouwen en ruimtelijke structuren in de vorm van herfunctionering en herbestemming; 6 ondersteuning, stimulering en begeleiding van beschermingsinitiatieven van locale en regionale monumentenorganisaties. Velerlei ruimtelijk-monumentale waarden kunnen ten gevolge van de maatschappelijke dynamiek worden bedreigd door: sloopplannen; (nieuw)bouwplannen; aanlegplannen; ruimtelijke inrichtings- en ordeningsplannen; dijkverbeteringsplannen; ontgrondingsplannen; stads- en dorpvernieuwingsplannen; stedelijke vernieuwingsplannen; bestemmingsplannen. In het verslagjaar werd door het algemeen bestuur een strategische nota vastgesteld inzake de huidige en toekomstige bewakings- en beschermingstaakvan Heemschut met de volgende inhoud: Het bewakings- en bescherminggssysteem van de Bond Heemschut: Door zijn landelijke en algemene karakter, zijn traditie van strijdbaarheid, deskundigheid en waakzaamheid, zijn professionele centrale bureau en tijdschrift, zijn multidisciplinair samengestelde provinciale commissies en 15 technisch adviseurs, neemt de Bond Heemschut een unieke positie binnen de particuliere monumentenbescherming in Nederland in. Deze positie verleent de Bond Heemschut een meerwaarde en autoriteit. De Bond Heemschut streeft er thans naar zoveel mogelijk cultuurhistorisch waardevolle ruimtelijke elementen en structuren onder de aandacht van de politieke besluitvorming, planologen, stedebouwkundigen en architecten te brengen met het oog deze met behulp van wettelijke maatregelen en verordeningen zo verantwoord mogelijk te integreren in het huidige leefmilieu. Gecoördineerd door 'Amsterdam', ter bevordering van de eenheid en samenhang van het beleid, onder nemen de provinciale commissies beschermingsacties op basis van het door het bestuur vastgestelde meerjaren Plan van actie. De zelf gesignaleerde of door anderen gemelde gevallen worden door de commissies in behandeling genomen door de feiten te verzamelen en te verifiëren, de objecten te inspecteren, mondeling of schriftelijk te adviseren, overleg te voeren, hoorzittingen bij te wonen, rechtsmiddelen aan te wenden en publicitair aan het geval bekendheid te geven. 'Amsterdam' vervult hierbij een expertise ontwikkelende, procesbegeleidende, overzichthoudende en coördinerende rol. De Jaarverslagen van de Bond Heemschut geven een goed beeld van de hoeveelheid en hoedanigheid van de objecten en structuren, die door de Bond Heemschut in bescherming werden genomen en van de wijze waarop door de Bond Heemschut werd geïntervenieerd. Niet alles wat Heemschut in ideale toestand zou willen ondernemen, kan door gebrek aan geld en menskracht geschieden. Aan de in het gehele land werkzame, uit vrijwilligers bestaande, commissies kan de Bond Heemschut niet die faciliteiten bieden die, ter vergroting van zijn slagkracht en ter versterking van zijn actieniveau, wenselijk zouden zijn. Het waken voor de historisch-ruimtelijke schoonheid van stad, dorp en landschap en voor de solitaire cultuur monumenten, is de omvangrijke en veelomvattende opgave, die de Bond Heemschut zich in 1911 heeft gesteld. Met de tot nu toe beschikbare capaciteit is veel tot stand gekomen. Veel tijd en deskundigheid werd vrijwillig ter beschikking gesteld, maar voor een versterking en uitbreiding van de activiteiten ter bevordering van - juridisch gezegd - de conservatoire beslaglegging van onze cultuurmonumenten, zullen meer faciliteiten moeten worden geboden, zodat meer deskundigheid en tijd ingezet en participatie, representatie, advisering en contact tot stand kan komen. Het toekomstige bewakings- en beschermings systeem van de Bond Heemschut Bewaking Door kwantitatieve en kwalitatieve versterking van de bewakingsfunctie zal de presentie- en interventiemogelijkheid van de Bond Heemschut kunnen toenemen. Het op een verantwoorde wijze monitoren van het cultuur- historisch-ruimtelijk waardevolle erfgoed, vergt een netwerk van in formanten die in een zo vroeg mogelijk stadium juiste berichtgeving verzorgen, zodat op het goede moment op de juiste wijze actie kan worden ondernomen. Provinciegewijs of Gewestgewijs, afhankelijk van het feit welk bestuursorgaan belast zal worden met de goedkeuringstaak van de gemeentelijke ruimtelijke beleidsplannen, zal de Bond Heemschut dienen te beschikken over commissies bestaande uit leden die, ieder voor hun eigen district, belast zijn met het 40

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1994 | | pagina 42