De jubileum-commissie Heemschut '80 met als leden mevrouw C.M.van Dam en de heren B.J.M.Duimel,A.A.E.M.Gijsbers,mr.W.W.Hopperus Buma en ir.J.M.Veldhuis. De pr-commissie(stuurgroep pr)met als leden Mevr. M.van AstenmrPEDriessendrsJKamer1ingmevrouw MCMei jer-Hofland en vanaf september B.J.M.Duimel 4. PROVINCIALE COMMISSIES In 1990 functioneerden er binnen de de Bond Heemschut 10 provinciale commissies en 1 provinciale afdeling.In alle provincies,behalve Flevoland was er een commissie werkzaam.In Limburg functioneert een afdeling Limburg van Heemschut. Voor een verslag van de activiteiten van de commissies en afdeling,de samenstelling ervan,alsmede de mutaties wordt verwezen naar hoofdstuk 9. 5. MEDEWERKERS KORENMETERSHUIS Op het bureau van de Vereniging in Amsterdam waren werkzaam in 1990: P.Smit,algemeen directeur. De heer Smit,die op 8 maart 1990 overleed, werd op 1 september als algemeen directeur opgevolgd door B.J.M.Duimel drs.J.P.J.van der Haagen,directeur juridische en ruimtelijke zaken, drsJ.Kamerling,eindredacteur/voorlichter/redactie-secretaris L.Klein.financieel administrateur E.S.Hekker-Wolterbeek Mullersecretaresse(tot 1 septemberPer 1 augustus werd mevrouw Hekker opgevolgd door mevrouw drs.H.van Barneveld. Mevr. D.Blok-Hartman,administratief medewerkster. Mevr. M.van Asten,pr-medewerkster.(vanaf 1 maart 1990). 6. MUTATIES EN BENOEMINGEN. Op 8 maart 1990 overleed plotseling onze algemeen directeur P.Smit.Vanaf 1 oktober 1986 zette hij zich met veel enthousiasme als algemeen directeur in voor de Bond.Tot het laatste moment was hij gedreven bezig voor Heemschut. Op 29 augustus nam Ellen Hekker-Wolterbeek Muller na tien jaar afscheid als secretaresse van Heemschut. Op een afscheidsbijeenkomst in cafe In de Wildeman prees vice-voorzitter Van Leeuwen haar correctezakelijke maar ook steeds vriendelijke leiding aan het secretariaat Ellen werd opgevolgd door mevrouw H.van Barneveld, die voor één jaar in dienst van Heemschut trad. Op dezelfde bijeenkomst in cafe In de Wildeman nam Heemschut ook afscheid van Ben en Nel Bouwmeester.Ben heeft liefst 20 jaar met grote toewijding de ledenadministratie voor Heemschut gedaan.Zijn vrouw Nel heeft jarenlang het bureau in Amsterdam schoon gehouden en geassisteerd bij de verzending van mailings.Ben was voor veel leden de eerste van Heemschutmet wie zij-via de telefoon-in contact kwamen

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1990 | | pagina 7