De redactieraad fungeert immers ook als een soort buffer tussen redactie en bestuur zodat de redacteuren in een klimaat van betrekkelijke onafhankelijkheid hun werk kunnen doen.Dat laatste is een vereiste voor het goed en kreatief functioneren van journalisten Het contract met drukker Bosch en Keuning kan per 1 januari 1992 worden verlengd of opgezegd.Over het algemeen is de samenwerking met de Baarnse drukker heel bevredigend.In 1990 is er echter ook kontakt gelegd met enkele andere drukkers/uitgevers om te kijken of de voorwaarden,waaronder het tijdschrift wordt gemaakt,nog verder kunnen worden verbeterd.Dit heeft geleid tot een offerte en uitgeversplan van een eventuele nieuwe uitgeverwaarnaast daarop Bosch en Keuning een nieuw eigen plan heeft gelegd.In beide plannen willen de uitgevers zelf meer in het blad investeren,ook wat de promotie betreft. In 1991 zal er een definitieve beslissing genomen moeten worden 8. PR-ACTIVITEITEN IN 1990 Het jaar 1990 betekende een soort doorbraak wat betreft de actieve promotie van Heemschut op beurzen, manifestaties, studiedagen, Kerkepaden etc. Behalve op vier Kerkepad-routes gaf Heemschut acte de présence op liefst 16 marktenbeurzenmanifestatiesstudiedagen e.d.(zie het overzicht). Dat dit mogelijk was, is vooral te danken aan het werk van Mattanja van Asten,die één jaar lang als pr-medewerkster aan Heemschut was verbonden In april 1990 kon worden gestart met een experiment om in een aantal provincies speciale PR-medewerkers in te zetten voor het PR-werk. In de loop van het jaar groeide dit aantal uit tot zeven.Omdat het experiment goed is verlopen ligt het in de bedoeling in alle provincies een PR-medewerker aan te stellen.De PR-medewerkers verzorgen voor hun provinciale commissie de publiciteitZij maken een werkplan publiciteit en zorgen ervoor, dat dat ook wordt uitgevoerd.Samen met hun commissie bepalen zij wat de beste momenten zijn om naar buiten te treden en hoe. De PR-medewerkers worden getraind door de algemeen directeur en de eindredacteur/voorlichter van het landelijk bureau op twee maandelijkse werkvergaderingen.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1990 | | pagina 11