9 Een zeventiende eeuwsche gevel aan het Fnidsen te Alkmaar, die door brand was geteisterd, werd weder hersteld. Aan Burgemeester en Wethouders van Amsterdam werd verzocht, de gevels van de Militiezaal aan het Singel en van het voormalig Staalhof aan de Staals straat van de bepleisteringen te ontdoen. De gemeenteraad stelde het daarvoor aangevraagde bedrag beschikbaar. Aan het Provinciaal Bestuur van Noord#Holland werd verzocht, op grond der verordening tot het weren van inbreuken op natuurschoon, het waterschap Drechterland, als eigenaar van den muur langs den Wierdijk te Enkhuizen, te gelasten, de op dien muur aan de zeezijde geschilderde reclames te doen ver# wijderen. Antwoord op dit verzoek werd tot dusver niet ontvangen. Toen vernomen werd, dat het gemeentebestuur van Geertruidenberg het voornemen had, om de wallen aan de westzijde te laten slechten, werden pogingen gedaan, om althans het meest schilderachtig deel der wallen te bes houden. Die pogingen werden met een goeden uitslag bekroond. De Vrij zinnig# Democratische kiesvereeniging te Naarden verzocht advies om# trent een mogelijke ontmanteling der stad. De le Secretaris en eenige vertegen# woordigers van andere lichamen hadden met het bestuur dier Vereeniging een bespreking. Thans is eene Commissie met het bestudeeren van het vraag# stuk bezig, ook in verband met de plannen tot verbetering van het door# gaande verkeer. Ten einde een overzicht te verkrijgen werd aan de besturen der provincies verzocht, op te geven, of er, en zoo ja, waar, gemeentelijke Schoonheidscom missies in hun ressort bestonden. Onder-de aandacht der Regeering werd gebracht, dat het wenschelijk was bij het verkoopen van vestinggronden, die door ontmanteling vrij komen, ook ten opzichte van het behouden der schoonheid eischen te stellen. Verscheidene malen werd de hulp van Heemschut ingeroepen, om molens, die met afbraak werden bedreigd, te redden. Het bleek echter meestal niet mogelijk, het afbreken te voorkomen, daar een molen, wanneer hij niet meer voor het doel kan dienen, waarvoor hij gebouwd werd, nutteloos wordt. Zoo kon Heemschut niets doen voor het behouden der standaardkoren# molens te Wanneperveen, te Rottevalle, te Elten bij Terborg (gemeente Gen# dringen) en te Hengelo (G.). Ook de molens „de Hoop" te Schoonhoven, „de Maagd" te Dordrecht en een molen te Geertruidenberg vielen den slooper ten offer. Een oude watermolen te Vorden werd echter onder medewerking van Heem# schut hersteld. Op een verzoek aan den Minister van Oorlog, om een fraaien noteboom bij den bouwval van het kasteel te Wijk bij Duurstede te sparen, werd gun# stig beschikt. Het aanleggen van loopgraven op Schouwen, waardoor de schoonheid van dat eiland ernstig zou zijn geschaad, werd, op een verzoek van Heemschut aan den Minister van Oorlog, achterwege gelaten. Gedeputeerde Staten van Zeeland noodigden het gemeentebestuur van Hulst

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1919 | | pagina 9