8 BUITENLAND. Ook dit jaar werden door de tijdsomstandigheden van de meeste Heemschut* lichamen in het buitenland geen mededeelingen ontvangen. Alleen de „American Scenic and Historie Preservation Society" zond haar jaarverslag. BINNENLAND. Als een verheugend feit worde in de eerste plaats vermeld, dat de Regeering haar daadwerkelijke belangstelling in het streven van Heemschut toonde door het voorstellen van een subsidie voor het inrichten van een Adviesbureau, dat den gemeentebesturen, die de „welstandsbepaling" in hunne politieverordening hebben opgenomen, raad zal geven bij het toepassen daarvan en in het algemeen zal trachten het beter bouwen te bevorderen. Verblijdend is verder, dat in Noord#Holland een Provinciale Adviescommissie tot stand kwam, die door de provincie gesubsidieerd wordt. In Zeeland wordt door Gedeputeerde Staten, in Gelderland door particulieren een dergelijke commissie voorbereid. Het getal der gemeenten, die de „welstandsbepaling' aanvaardden, werd weder grooter. De provincie Limburg volgde het voorbeeld door Noord#Holland, Zuid# Holland en Zeeland gegeven; zij maakte een verordening tot het weren van inbreuken op natuurschoon. Met ingenomenheid werd het oprichten der Vereeniging „Hendrick de Keyser' begroet, die architectonisch of historisch belangrijke gebouwen voor ondergang behoedt, door ze aan te koopen. Heemschut schonk aan deze vereeniging, als bewijs van belangstelling, een bijdrage voor haar aankoop# en herstellingsfonds. Van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden werd een bedrag ontvangen als blijk van waardeering voor zijn streven. Te Batavia werd de Vereeniging „Indisch Heemschut" opgericht, die zich het behouden van de schoonheid in Nederlandsch Indië ten doel stelt. Bij gouver# nementsbesluit van den 21sten Februari 1919 werden gedeelten van het lands# domein op Java, Sumatra, Celebes, Bali, Amboina en Nieuw=Guinea, ten getale van 24, als natuurmonumenten aangewezen. Hiervoor komt den Gouverneur# Generaal van Nederlandsch#Indië warme hulde toe. Op den hoek van de Steenbergschestraat en de Korte Meestraat te Bergen op Zoom zou een huis worden gebouwd, dat, daar het naast het zestiende eeuwsche Markiezenhof kwam te staan, met zijn omgeving in harmonie behoorde te zijn. Blijkens het ontwerp kon dit niet worden verwacht en daarom werd getracht langs minnelijken weg het ontwerp verbeterd te krijgen. Deze poging slaagde echter niet en daar de gemeente Bergen op Zoom geen welstandsbepaling in haar bouwverordening heeft, was het haar onmogelijk de ontsiering te beletten. Het gelukte, het plantsoen aan de Plantage Parklaan te Amsterdam, dat men wilde doen verdwijnen, om hef Natuurkundig Laboratorium te kunnen ver# grooten, te behouden.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1919 | | pagina 8