12 Daar een deskundig onderzoek had aangetoogd, dat de boomen langs den Janssingel te Arnhem in slechten staat verkeerden, werden geen stappen gedaan om ze te behouden, ofschoon Heemschut hun verdwijnen betreurt. Op een 17e eeuwsche gevel te Brielle werd de aandacht van de Vereeniging „Hendrick de Keyser" gevestigd. Aan het gemeentebestuur van Renkum werd advies gegeven omtrent een ontwerp voor een huis. Bij den gemeenteraad van Zievikzee werd aangedrongen op het instellen eener commissie, die Burgemeester en Wethouders zal adviseeren omtrent de toepas* sing der „welstandsbepaling" in de bouwverordening. Te vergeefs werd getracht, te Zievikzee verbetering van het ontwerp voor woningen, met rijksteun aldaar aan het Vrije gebouwd, te verkrijgen. Een adres werd aan den minister van Landbouw gezonden om te wijzen op de noodzakelijkheid van een blijvende Boschwet, ter vervanging van de nood# wet, die thans van kracht is. Aan den Minister van Waterstaat werd verzocht, het gebouw „Tot Nut van 't Algemeen" te Amsterdam, dat men wilde aankoopen om daar ter plaatse een postkantoor te bouwen, niet te doen sloopen, daar het groote waarde bezit als een der zeldzame voorbeelden van den stijl, naar Lodewijk XVI genoemd. Aan een verzoek van het gemeentebestuur van Baarn, om een lid aan te wijzen van de daar in te stellen commissie, die Burgemeester en Wethouders zal adviseeren omtrent de toepassing der „welstandsbepaling" in de bouwverordening, is voldaan. De le Secretaris, A-. W. WEISSMAN. VERORDENING TOT HET WEREN VAN ONTSIERENDE RECLAME IN LIMBURG, die door de Provinciale Staten den 23sten December 1918 is vastgesteld en den léden Februari 1919 in werking trad. Art. 1. Het is den eigenaar of gebruiker van eenig onroerend goed verboden: le. daarop of daaraan te hebben muren, getimmerten, borden of andere voor# werpen, bestemd en gebezigd tot reclame: 2e. het onroerend goed op eenige andere wijze te bezigen tot reclame. Art. 2. Het verbod is niet van toepassing: le. in zoover het geldt reclame voor zaken, die worden vervaardigd of ver#

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1919 | | pagina 12