11 te Elspeet, in een zeer schilderachtige omgeving, een fabriek zou worden gebouwd waardoor de schoonheid groote schade zou lijden. Het gelukte echter, deze ontsiering te voorkomen. Te Naarden wilde men de platte lindeboomen, die aan de straten een leven# dig aanzien gaven, wegens vermeende eischen, die het verkeer daar zou stellen, doen verdwijnen. De gemeenteraad nam daartoe het besluit. Op een verzoek aan Gedeputeerde Staten van Noord#Holland, om het raadsbesluit te ver# nietigen, werd afwijzend beschikt. De Bond van Directeuren van Ambachtscholen verzocht Heemschut, een lid aan te wijzen in een Commissie, die een onderzoek zal doen naar het teeken# onderwijs aan de ambachtscholen. De heer J. H. W. Leliman werd aangewezen. Op een merkwaardig huis aan het Noordeinde te Monnikendam werd de aandacht van de Vereeniging „Hendrick de Keyser" gevestigd. Pogingen, gedaan om het vellen der boomen op het schilderachtig dorpsplein te Renesse te voorkomen, hadden niet de gehoopte uitkomst. Een ontsierend reclamebord te Aerdenhout werd op last van het Provinciaal Bestuur van Noord#Holland verwijderd, nadat Heemschut er de aandacht van dit College op gevestigd had. Het vellen van boomen aan den Amersfoortschen Straatweg en aan den Utrechtschen Straatweg onder Zeist kon door de medewerking van het Staats# boschbeheer worden voorkomen. Aan den gemeenteraad van Hoorn werd Verzocht, de boomen langs den Koepoortsweg niet te doen vellen. De buurtvereeniging „Admiraal de Ruyterweg" te Sloten N.Hriep de tusschenkomst van Heemschut in, om de iepeboomen langs dien weg staande, te redden: Daar echter het vellen der boomen noodig werd geacht ter bevordering van de veiligheid op den electrischen spoorweg van Amsterdam naar Haarlem, heeft het optreden van Heemschut niet mogen baten. Het gelukte niet voor de boomen op het landgoed „Terborg" onder Schinnen (L.) en voor die van „De Voorst" onder Eefde (Gr.) een kapverbod te verkrijgen. Toen vernomen werd, dat de gemeente Tilburg onteigening had aangevraagd van grond in de nabijheid van de beroemde vennen onder Oisterwijk, met de bedoeling, dien grond als bevloeiingsveld voor rioolvocht te gebruiken, is aan H. M. de Koningin verzocht, die onteigening niet toe te staan en zoo het op hinderlijke wijze ontsieren van de omgeving dier vennen te voorkomen. Een reclame, geplaatst tegen den onlangs herstelden gevel Paleisstraat 25 te Amsterdam, werd, dank zij de medewerking der Directie van het Algemeen Handelsblad, verwijderd. Om de schoonheid van Amsterdam afdoende te be# schermen is het dringend noodig, dat daar de Provinciale verordening door den gemeenteraad van kracht wordt verklaard, tenzij men er de voorkeur aan geeft, een eigen verordening tegen reclame vast te stellen. Het aanleggen van bloemperken te Volendam werd, als in strijd met het karakter van dit dorp, ontraden. Pogingen werden gedaan, om het vellen der boomen langs de wegen van 's=Hertogenbosch naar Hintham en Vucht te voorkomen.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1919 | | pagina 11