9 „Het Kervel" onder Hengelo (G.) werd een kapverbod gelegd. De gemeenteraad van Renkum kwam op zijn besluit om een beukenlaan onder Oosterbeek te vellen, terug Op boomen te Hekelingen (Z.H.) werd een kapverbod gelegd. Er werden echter geen termen gevonden om een kapverbod op boomen van het landgoed „Biljoen" onder Rheden te leggen. Uit Haarlem kwam een verzoek, om de boomen, die in October ter velling waren aangewezen, te redden. Daar echter de herhaalde pogingen, die Heemschut deed, om het vellen van boomen in die gemeente te voorkomen, nimmer iets mochten baten, werd aan dit verzoek niet voldaan. Boomen te Helpman bij Groningen konden niet worden behouden, doch op die langs den straatweg onder Heemstede nabij het Manpad werd een kapverbod gelegd. Voor een kapverbod op de boomen langs den weg van Sluis naar St. Anna ter Muiden waren geen termen aanwezig; het kapverbod gelegd op boomen te St Maartensdijk werd later door den Minister ingetrokken. Op een stichting bij Zutphen konden langs minnelijken weg boomen worden behouden. Een poging, om een kapverbod te verkrijgen voor boomen op „de Tjessens" onder Holwerd, mislukte. Op boomen om de kerk te Monnikendam werd een kapverbod gelegd. De boomen om de kerk te Schoorl bleven door het optreden van Heemschut gespaard. Het gelukte echter niet het vellen der boomen in den Helder te voorkomen. Het gemeentebestuur van Sommelsdijk berichtte, dat de boomen op het kerkhof, op welker behoud Heemschut had aangedrongen, niet zouden worden geveld. De boomen op het bolwerk te Sloten (Fr.) bleken niet te kunnen worden behouden. Aan het verzoek van het gemeentebestuur van Ophemert, om er bij den Minister van Oorlog op aan te dringen, dat de „Wilhelminaboom" niet zou worden opge# vorderd, is voldaan. Op verzoek van Heemschut werd op boomen aan den weg naar Helvoirt nabij Zionszicht onder Vucht een kapverbod gelegd. Het is hier de plaats om een verbetering van het vorig jaarverslag te geven Daar wordt gezegd dat het bosch te Elspeet door het rijk is aangekocht, terwijl particu* lieren de koopers waren, die het in stand zullen houden. Verscheidene malen werden, even als het vorige jaar, door eigenaren van nofe# boomen verzoeken gedaan, om te willen voorkomen, dat deze boomen door het Ministerie van Oorlog werden opgevorderd. Daar alle pogingen echter mislukten, omdat het hout noodzakelijk was voor het maken van geweren, zijn zij dit jaar achterwege gelaten. Toen echter van verschillende zijden vernomen werd, dat ook de platanen en eschdoorns opgevorderd zouden worden, wendde Heemschut zich tot den Minister van Oorlog, met het gevolg, dat de Minister den militairen autori# teiten opdroeg, bij het opvorderen van deze boomen met de burgemeesters en het Staatsboschbeheer overleg te plegen en zooveel mogelijk met de eischen van de schoonheid rekening te houden. De gemeenteraad van Franeker nam het besluit, bij wijze van werkverschaffing, andermaal een bolwerk te doen afgraven. Heemschut verzocht dit lichaam, om, ter wille van het behoud der schoonheid, op dit besluit terug te komen. Aan dit ver# zoek werd voldaan. Naar aanleiding van een voordracht, door den len Secretaris te Heiloo gehouden

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1918 | | pagina 9