11 De burgemeester van Monnikendam vroeg een advies aan Heemschut omtrent een gevel naast den Speeltoren. Het advies werd gegeven, doch niet opgevolgd. Het Dagelijksch Bestuur besloot, met den uitgever van „de Bouwwereld" een overeenkomst aan te gaan, waardoor het Heemschutmummer van dit blad, dat vier maal per jaar verschijnen zal, aan de leden kosteloos wordt gezonden. Het eerste nummer is in April 1918 verschenen. In het laatst van 1917 werd bericht ontvangen, dat er te Delft plannen bestonden tot het dempen van grachten. Een adres werd aan den raad gezonden, om tegen die plannen op te komen. De Commissie van Rapporteurs stelde aan de Tweede Kamer voor, om de gelden voor het aankoopen van het Speuldersbosch te Putten (G.) niet toe te staan. Aan die Kamer is een adres gestuurd, om daartegen op te komen. De gelden werden inmiddels toegestaan. Een standaardmolen te Rottevalle (Fr.) zou naar Leeuwarden worden verplaatst er werden pogingen gedaan, om hem te behouden, waar hij eigenaardig thuis behoorde. Die pogingen mochten echter niet slagen. Toen vernomen werd, dat het waardhuis te Elshout gevaar liep te worden ge# sloopt, werd aan het Dagelijksch Bestuur van het Waterschap „De Overwaard" verzocht het merkwaardige gebouw in stand te houden. Dit Bestuur trad in onder# handeling met het Dijksbestuur van den Alblasserwaarddaar dit Dijkbestuur het maken van een muur op den dijk, waardoor het huis zou kunnen worden gespaard, niet wilde goedkeuren, maar verzwaring van den dijk aan de binnenzijde eischte, moest het Waardhuis ten deele worden afgebroken, waarbij de oude vergaderzaal echter kon worden behouden. De eigenaar van een poortje, dat te Enkhuizen gestaan had, doch indertijd was verkocht, was niet in de mogelijkheid, het langer te behouden. Heemschut kon het niet aankoopen; het poortje is thans voor het Rijksmuseum te Amsterdam gekocht. Met ingenomenheid werd het oprichten der vereeniging „Hendrick de Keyser" te Amsterdam, die zich ten doel stelt het aankoopen van gebouwen in Nederland, die uit een oogpunt van bouwkunst of geschiedenis belangrijk zijn, vernomen. Aan het verzoek dier vereeniging, om met haar in voorkomende gevallen overleg te plegen, zal gaarne worden voldaan. Met vreugde werd vernomen, dat telkens door meer gemeenten een welstands bepaling aan de bouwverordening wordt toegevoegd. Verscheiden malen werd aan Heemschut bij het toepassen dier bepaling om advies gevraagd.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1918 | | pagina 11