1 10 besloot het Dagelijksch Bestuur dier gemeente omtrent het bebouwen van een terrein bij de kerk het advies der Provinciale Commissie in te winnen. De redevoering, door den heer J. P. van Lonkhuyzen over de Ontbossching van Nederland voor de Algemeene Vergadering gehouden, verscheen in druk en heeft zeker veel tot het totstandkomen der „Boschwet" bijgedragen. Het Dagelijksch Bestuur besloot in zijn Junivergadering, in het laatst van 1917 weder een HeemschuUconferentie te organiseeren. Daar echter de toestand wegens den oorlog meer en meer ongunstig werd, is deze conferentie tot een beteren tijd uitgesteld. Met ingenomenheid werd kennis genomen van het totstandkomen eener Pro* vinciale Advies=Commissie in Noord#Holland, welke aan de gemeentebesturen, zon der kosten, voorlichting geeft in zake bouw# en uitbreidingsplannen. Heemschut nam deel aan de voorbereiding van het Instituut voor Volkshuisvesting en sloot zich daarbij aan. Ook was het vertegenwoordigd op het in Februari 1918 te Amsterdam gehouden Woning=congres. Op verzoek van Heemschut heeft het Provinciaal Bestuur van Noord#Holland zijne goedkeuring aan het vellen van boomen in den Wieringerwaard onthouden. Door Burgemeester en Wethouders van Edam werd aan Heemschut verzocht, een advies uit te brengen omtrent een verzoek tot bebouwing van grond aan de Voorhaven. Overeenkomstig dit advies, dat bebouwing van dien grond ontraadde, is daarvoor geen vergunning gegeven. Gedeputeerde Staten van Zuid#Holland werden niet bereid bevonden, op grond der provinciale verordering, een reclame van een fabriek te Voorschoten te doen verwijderen. Een klacht over ontsierende reclames te Oosterbeek onder Renkum gaf aanleiding om het bestuur dier gemeente op de wenschelijkheid van het maken eener reclame# verordening en het stellen van welstandseischen in de bouwverordening te wijzen. Ingevolge dien raad zijn te Renkum beide verordeningen tot stand gekomen. Een schilderachtige watermolen onder Vorden verkeerde in bouwvalligen toe# stand. Heemschut en Arti et Amicitiae stelden geld beschikbaar, verscheidene particulieren volgden en het bedrag voor de herstelling kwam bijeen. Een huis te Monnikendam, dat door brand was beschadigd, werd met een subsidie van Heemschut in zijn ouden vorm hersteld. Pogingen werden gedaan, om een zeer schilderachtig huis aan de Keizersgracht op den hoek van de Westermarkt te Amsterdam te redden. Deze pogingen hadden echter niet de gehoopte uitkomst. Toen Burgemeester en Wethouders van Amsterdam den raad voorstelden, den Schreierstoren van een aanbouwsel te voorzien, zond het Dagelijksch Bestuur van Heemschut een adres, om daartegen op te komen. De raad heeft de voordracht verworpen. Gedeputeerde Staten van Utrecht hadden hunne goedkeuring onthouden aan de besluiten van drie gemeenteraden in die provincie om een welstandsbepaling aan de bouwverordening toe te voegen. Heemschut heeft aan dit college een adres gezonden, om zijn teleurstelling te betuigen, daar dergelijke welstandsbepalingen in het belang van het behoud der schoonheid ten zeerste gewenscht zijn.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1918 | | pagina 10