11 Wethouders thans reeds de bevoegdheid hebben. Een afwijzend antwoord werd ontvangen. Daarna richtte Heemschut een verzoekschrift tot den Gemeente# raad, dat wel tot eenige besprekingen aanleiding gaf, doch, daar het ter af# doening in handen van Burgemeester en Wethouders gesteld werd, niet het gehoopte gevolg had. Toch zou een reclame#verordening, in den geest van die, welke voor Noord#Holland geldt, voor het behoud der schoonheid van Am# sterdam zeer noodig zijn. Bij het gemeentebestuur van Leiden werd aangedrongen op het behoud van een schilderachtigen molen aan de Houtmarkt aldaar. Aan het gemeentebestuur van Geldermalsen werd in overweging gegeven, de heerlijkheid van dien naam in veiling aan te koopen, om zoo het rooien der bosschen te voorkomen en een openbare wandelplaats te verkrijgen. Het gelukte, het afbreken van de herberg „de Zwaan" te Voorburg te voor# komen. De Haagsche Melkinrichting, die haar aankocht, beloofde haar zoo veel mogelijk in haar ouden toestand te laten. De burgemeester van Peize verzocht om voorlichting bij het bouwen van een nieuw raadhuis. Aan dit verzoek werd voldaan. Ondanks de pogingen, die Heemschut deed, om de fraaie eikenboomen nabij het Kasteel Zwijnsbergen te Helvoirt te redden, besloot de gemeenteraad ze te verkoopen. Gedeputeerde Staten van Noord#Brabant hebben echter aan dit besluit hunne goedkeuring onthouden, zoodat de boomen niet verkocht zullen worden. Een fraaie oude gevel te Koudekerk aan den Rijn werd gesloopt, ofschoon Heemschut getracht had, hem te behouden. Het vellen van 83 boomen langs den rijksweg nabij Maastricht en van 211 boomen ter verbreeding van den rijksweg ten zuiden van Beek kon niet wor# den voorkomen. Ook de pogingen, gedaan, om de noteboomen te redden, die te Beesd, te Spijk en elders door het legerbestuur waren opgevorderd, baatten niet. De Minister van Oorlog en de Opperbevelhebber van Land# en Zee# macht deelden mede, dat deze boomen moesten gebruikt worden voor het maken van geweren tot verdediging des lands. Een molen te Nieuwkoop kon niet worden gered. De onderhandelingen tot het behouden van het fraaie oude pakhuis „de Vigilantie" aan het Verdronken Oord te Alkmaar zijn nog gaande. Toen vernomen werd, dat een fraai oud glas in de Oosterkerk te Hoorn door een onbevoegde zou worden hersteld, werd gepoogd, te verkrijgen, dat dit herstellen aan een ter zake deskundige zou worden opgedragen. Verwacht mag worden, dat dit geschieden zal. Voor een merkwaardigen gevel, van 1530 ongeveer, te Brielle dreigde gevaar. Hij zal echter voorloopig behouden blijven. Daar, wegens de hooge prijzen van het hout, in den laatsten tijd overal boomen geveld worden, heeft de Vereeniging tot behoud van Natuurmonu# menten in Nederland zich tot den Minister van Binnenlandsche Zaken ge# wend, om er op aan te dringen, dat althans de boomen, die eigendom zijn van openbare besturen, niet verkocht zullen worden. Dit optreden heeft het

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1916 | | pagina 11