7 lager bouwkunskonderwijs achterwege blijft, meenen anderen, dat het geven van hulp aan personen, die eigenlijk als ontwerpers onbevoegd moeten worden beschouwd, verkeerd is. Ook de gemeentelijke verordeningen, die van het voldoen van eischen van welstand gewagen, vinden geen instemming bij hen, die voorstanders zijn van volstrekte vrijheid bij het bouwen. Echter wint meer en meer de meening veld, hoe juist die vrijheid veroorzaakt, dat veel stadsgezichten een zoo onbe* vredigenden indruk geven. Door een brief uit Alkmaar werd de aandacht van Heemschut op de restau? ratie van de kerk te Egmond aan den Hoef gevestigd, die door den heer W. Hamer te Amsterdam zou worden bekostigd. De le Secretaris is daarop met den heer Hamer .naar Egmond aan den Hoef gegaan en heeft hem omtrent de restauratie van advies gediend. De herstellingen hebben zich tot het strikt noodzakelijke bepaald. Nu de kerk weder in gebruik is genomen heeft zij geheel haar oud karakter behouden. De burgemeester van Enkhuizen vestigde de aandacht van Heemschut op den bouwvalligen staat, waarin de Dromedarisstoren aldaar verkeerde. Een verzoek aan het Rijk om subsidie voor de herstelling van dit gedenkteeken werd door den Bond gesteund. Uit Naavden kwam een klacht omtrent de groote ontsiering, die de rekken voor de electrische verlichting, tegen de gevels van het schilderachtig stadhuis aangebracht, opleveren. Burgemeester en Wethouders beloofden „den personen, wien dit aangaat, een ontwerp met begrooting voor het wegnemen der rekken te laten maken; zij vertrouwden, dat de raad de gelden, voor de uitvoering noodig, beschikbaar zou stellen". Tot dusver zijn echter de rekken nog niet verwijderd. Daarentegen liet het gemeentebestuur den ouden lindeboom naast het stadhuis onlangs zonder eenige noodzakelijkheid vellen. Heemschut heeft de pogingen gesteund, die gedaan werden om het „huis met den sconen gevel" aan de Markt te Groningen onveranderd te behouden. Deze pogingen zijn echter niet met de gewenschte uitkomst bekroond. Beter slaagde men bij het behouden van den Munttoren te Deventer, die verkocht werd. De nieuwe eigenaar zal dit schilderachtig gebouw instand houden. In September van 1913 werd uit Limburg bericht ontvangen, dat wegens het aanleggen van een electrische tramlijn, de boomen langs den grooten weg van Maastricht naar Vaals zouden worden geveld. Heemschut richtte een adres aan den Minister van Waterstaat, om op het behoud der boomen aan te dringen. Het zuiden van Limburg toch heeft weinig beplanting en daarom vooral zou het verdwijnen dezer boomen zeer te betreuren geweest zijn. De leden der Eerste Kamer Haffmans en Michiels van Kessenich en het lid der Tweede Kamer Ruys de Berenbrouck waren aanstonds bereid, het verzoek te steunen en zoo mocht Heemschut van den Minister van Waterstaat het verblijdend bericht ontvangen, dat de boomen zouden worden gespaard. Uit Edam kwam bericht, dat de toren der voormalige Lieve Vrouwekerk, de zoogenaamde „Speeltoren" zich in een zoo slechten staat bevond, dat vrees

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1914 | | pagina 7