5 A. F. van Beurden te Roermond. A. J. Flament te Maastricht. B. j. Kerkhof te Gennep. J. G. Veldheer te Bergen (N.H.) C. van Tijen te Monnikendam. H. Masselink te Zeist. G. Alberts te Deventer. J. A. F. Thieme te Wijk bij Duurstede. J. W. Hanrath te Hilversum. M. Meijerink te Zwolle. Dr. A. Ie Comte Jr. te Leerdam. J. Herman de Roos te Rotterdam. Willem C. Brouwer te Leiderdorp. Dr. B. Daamen te Tilburg. Mr. C. G. J. Bijleveld te Nijmegen. D. de Vries Lam te Groningen. Mr. S. R. Bakker te Zierikzee. G. Stapensea te Sneek. J. B. de Beaufort te Goes. Joh. C. Kerkmeijer te Hoorn. BUITENLAND. De Bond Heemschut bleef in geregeld verkeer met den „Deutschen Bund Heimatschutz", den „Sachsischen Bund Heimatschutz" en de „American Scenic and Historie Preservation Society" te New York. BEMOEIINGEN. Het tegengaan van ontsiering was ook in dit jaar een der voornaamste be# moeiingen van den Bond. Kon in het vorig jaarverslag worden melding gemaakt van het totstandkomen der verordeningen tot het weren van inbreu* ken op natuurschoon in de Provinciën Noord=Holland en Zeeland, met voldoe* ning kan thans worden bericht, dat den 6den October 1913 een dergelijke verordening ook in de Provincie Zuid=Holland werd afgekondigd. Den lsten Januari 1914 was de termijn verstreken, dat bestaande reclames in de Provinciën Noord*Holland en Zeeland in wezen mochten blijven. De reclames in die provinciën zijn thans verdwenen en daarmede heeft een zeer hinderlijke ont* siering gelukkig een einde genomen. Voor Zuid#Holland is de termijn op den lsten Januari 1916 gesteld, zoodat dan ook de reclames in die provincie tot het verledene zullen behooren. Het voorbeeld door deze drie provinciën gegeven, verdient door de andere te worden nagevolgd. Hebben sommige zich nog van het maken eener ver* ordening onthouden, omdat zij meenden, dat deze aangelegenheid bij rijkswet zou worden geregeld, nu de Minister van Binnenlandsche Zaken verklaard heeft, dat het maken van verordeningen als deze de taak is der provin*

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1914 | | pagina 5