13 Art. 7. Deze verordening kan worden aangehaald als „Reclameverordening". Ten aanzien van de op 1 September 1913 aanwezige reclames is het verbod van Art. 1 tot 1 Januari 1916 niet van toepassing, mits van het bestaan eener zoodanige reclame binnen drie maanden na het in werking treden dezer ver* ordening aan Gedeputeerde Staten aangifte wordt gedaan onder vermelding van een nauwkeurige plaatsaanduiding, de afmetingen en den inhoud der reclames in woord of beeld. WIJZIGING EN AANVULLING VAN DE BOUWWONING* VERORDENING VOOR DE GEMEENTE LEEUWARDEN, die door den Raad dier gemeente in zijn vergadering van 28 April 1914 werd vastgesteld. Art. 12 bis. Het uiterlijk van een gebouw, met al wat daartoe behoort, hekken, muren en dergelijke, moet zoodanig zijn, dat het noch op zich zelf, noch in verband met de omgeving uit een oogpunt van welstand aanstoot kan geven. Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd te dien aangezien nadere eischen te stellen.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1914 | | pagina 13