11 propaganda te maken voor de beweging tegen de ontsiering van ons land, beantwoord heeft. Nadat de Voorzitter Prof. Dr. H. Brugmans een openingsrede bad uitgesproken, werden voordrachten gehouden door den heer A. W. Weissman: „Heemschut in 1912 en 1913"; door Mr. J. W. Frederiks: „Bestrijding van inbreuken op Natuurschoon en Stadsschoon; door den heer J. H. W. Leliman: „Schoon# heidscommissies en Commissies van advies"; door Dr. Jan Kalf: „Restaureeren van bouwwerken"; door den heer K. P. C. de Bazel: „Landelijke Bouwkunst en het Onderwijs"; en door den heer J. Gratama: „Volkskunst en Heemschut". De aangekondigde voordracht van den heer Jac. P. Thijsse: „Het behoud van Natuurmonumenten" kon door ongesteldheid van den spreker niet worden gehouden. Een maaltijd in Bracks Doelen Hotel besloot de Conferentie. Het verlucht verslag der Conferentie is ter perse en zal den deelnemers binnenkort worden toegezonden. Ook voor het publiek zal het verkrijgbaar zijn. WIJZIGING DER STATUTEN. De Algemeene Vergadering, die den 3den Mei 1913 gehouden werd, nam de door het Bestuur voorgestelde wijziging der Statuten aan. Bij Koninklijk Besluit van 28sten Juli 1913 No. 32 werden de dus gewijzigde statuten goed# gekeurd. De Algemeene Vergadering, die den 25sten October 1913 gehouden werd, bracht het Huishoudelijk Reglement in overeenstemming met de gewij# zigde statuten. De wijzigingen hadden ten doel, het aannemen van buitengewone leden mogelijk te maken. Een oproeping aan het Nederlandsche volk, om Heemschut in zijn streven te steunen, wordt thans verspreid. Het Bestuur hoopt, dat velen buitengewoon lid van Heemschut zullen worden, en de Bond zoo de middelen zal verkrijgen, die voor het uitvoeren van zijn geheele werkprogramma noodig zijn. De le Secretaris, A. W. WEISSMAN. VERORDENING TOT HET WEREN VAN ONTSIERENDE RECLAME IN ZUIDsHOLLAND. die door de Provinciale Staten den 15den Juli 1913 is vastgesteld en den 6den October 1913 in werking trad. «b kb «J» 'P

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1914 | | pagina 11