10 noodig het optreden van den Bond in Nederland is. Verwacht mag worden, dat ook in Nederlandsch Indië het beschermen der schoonheid ter hand zal worden genomen. Te 's Hertogenbosch bestond het voornemen, de gronden ten oosten van den weg naar Vucht tot bouwterreinen te bestemmen. Daar, werd dit plan ver? wezenlijkt, het fraaie gezicht van dien weg op 's Hertogenbosch, de rivier de Dommel, het kasteel Maurik en Vucht zou verdwijnen heeft Heemschut zich tot den raad gewend, met verzoek om, zoo het terrein niet geheel onbebouwd kon blijven, althans slechts een deel voor bebouwing te bestemmen. De raad besloot, het terrein niet te laten bebouwen, doch er eenig plantsoen te doen aanleggen, wat zeer moet worden toegejuicht. De gevel Nieuwstraat 49 te Leiden, een fraai voorbeeld van de bouwkunst uit het midden der zeventiende eeuw, liep gevaar. Het is echter gelukt dien gevel, waaraan de legende van „manshand boven" verbonden is, te behouden. Heemschut steunde een adres van het gemeentebestuur van Laren (N. H.) aan den Minister van Waterstaat, waarin verzocht werd, bij het verbreeden van den rijksweg van Laren naar Naarden, de daar aanwezige boomen te sparen. Den Minister werd verzocht, nu het toenemend verkeer ook elders het verbreeden van wegen noodzakelijk zal doen worden, aan het behoud der boomen in het algemeen aandacht te willen geven. Aan den gemeenteraad van Maastricht was door het kerkbestuur der parochie van Onze Lieve Vrouw verzocht, een aan de gemeente behoorend gebouw, staande aan de zuidoostzijde der kerk, te doen sloopen. Dat gebouw, uit de achttiende eeuw, en niet geheel meer in zijn oorspronkelijke toestand, gaf schaal aan de Romaansche kerk, zoodat Heemschut den raad verzocht, het gebouw te willen in stand houden. De raad heeft aan dit verzoek voldaan. Zoo is dus Heemschut in het afgeloopen jaar ten bate van het behoud der schoonheid van Nederland niet zonder vrucht werkzaam geweest. Een groote ontsiering dreigt voor Amsterdam, als het wetsontwerp tot ont? eigening voor het vergrooten van het Centraal Station onveranderd mocht worden aangenomen. Op de kaart, bij dit wetsontwerp gevoegd, is aangegeven, dat het Oosterdok grootendeels zal worden gedempt; die demping zal de gedaante van een driehoek verkrijgen, waarvan de punt zeer dicht de Prins Hendrikkade nadert. Het fraaie effect van het ruime watervlak gaat zoo geheel te loor. Daarom heeft Heemschut de Tweede Kamer der Staten?Generaal verzocht, dit ontwerp niet goed te keuren. Als uitbreiding van het Oostelijk Stations? eiland noodzakelijk is, zou dit evenwijdig aan de Prins Hendrikkade kunnen geschieden, waardoor het Oosterdok meer van zijn karakter behoudt. TWEEDE HEEMSCHUT=CONF£RENTIE. De Tweede Heemschut^Conferentie is gehouden op Maandag den 29sten en Dinsdag den 30sten December 1913 in de groote feestzaal van het American Hotel te Amsterdam. De groote opkomst van belangstellenden wettigt de verwachting, dat zij aan haar doel, om op popxilaire wijze in ruimen kring

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1914 | | pagina 10