9 Besloten werd tot het uitgeven van reeksen Heemschut=prentbriefkaarten, om daardoor de aandacht van het publiek op de schoonheid van Nederland te vestigen, en het op te wekken, de pogingen die de Bond doet tot behoud daar# van doet, te steunen. De eerste reeks zal binnenkort verschijnen. Bij gebrek aan middelen kon het uitgeven van een tijdschrift niet plaats vinden. Met voldoening mag echter worden gewezen op de verschijning van het „Rapport der Conferentie over het Bouwkunstig Element bij de Bescherming der Schoonheid van Nederland", waartoe ook Heemschut heeft medegewerkt Van het door den len Secretaris geschreven artikel in „de Gids" van April 1913 „Recht op Schoonheid" werden door den Bond Heemschut als brochure in ruimen kring exemplaren verspreid. Ook worde met dankbaarheid melding gemaakt van de medewerking der Nederlandsche dagbladpers, die de mededeelingen van Heemschut opnam en daardoor den Bond krachtig steunde. Eindelijk mag nog herinnerd worden aan wat de vereeniging Nehalennia te Middelburg ten bate van het behoud der schoonheid deed, door in ruimen kring twee sierlijk verluchte boekjes te verspreiden, die goede voorbeelden geven voor woningen ten plattelande, en de schilderachtigheid der Zeeuwsche kleederdrachten doen uitkomen. Den ijverigen secretaris dier vereeniging, de heer B. von Brücken Fock te Middelburg komt daarvoor de hulde van Heemschut toe. De le Secretaris, A. W. WEISSMAN. VERORDENING TOT HET WEREN VAN INBREUKEN OP NATUUR SCHOON IN NOORD-HOLLAND die door de Provinciale Staten van Noord#Holland is vastgesteld en 10 October 1912 in werking trad. Artikel 1. Het is den eigenaar of gebruiker van eenig onroerend goed verboden: le daarop of daaraan te hebben muren, getimmerten, borden of andere voor# werpen, bestemd en gebezigd tot reclame; 2e het onroerend goed op eenige andere wijze te bezigen tot reclame. Art. 2. Het verbod is niet van toepassing: le in zoover het geldt reclame voor zaken, die worden vervaardigd en ver# handeld, of voor bedrijven, die worden uitgeoefend op of in het onroerend goed

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1913 | | pagina 9