Het Bestuur stelt voor, aan de volgende artikelen van het Huishoudelijk Reglement het cursief gedrukte toe te voegen. Artikel 2. In de jaarlijksche Algemeene Vergadering brengt de le Secretaris een jaar# verslag uit, wordt de rekening van den Penningmeester aan de goedkeuring dier Vergadering onderworpen en wordt de begrooting voor het volgende jaar vastgesteld. Tot deze Vergadering, welke gehouden wordt uiterlijk in de maand Mei, worden de gewone en buitengewone leden minstens veertien dagen van te voren opgeroepen, terwijl hun tevens wordt medegedeeld, wat ter tafel zal worden gebracht. Voorstellen door minstens vijf gewone leden schriftelijk één week voor de vergadering bij den len Secretaris ingediend, moeten ter Vergadering worden behandeld. Artikel 5. Gewone leden betalen een jaarlijksche contributie van één percent der con# tributiën, die zij per jaar als lichaam ontvangen, met een maximum van 50.— en een minimum van 5.—. Buitengewone leden betalen een contributie van minstens f 2.50 per jaar. De vrijwillige bijdragen, in de Statuten bedoeld, worden gevraagd per circulaire, na besluit van het geheele Bestuur. Het lidmaatschap moet vóór het einde van het jaar worden opgezegd. Artikel 6. Eereleden, donateurs, correspondenten, gewone en buitengewone leden ont# vangen alle gewone drukwerken, die door den Bond worden uitgegeven.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1913 | | pagina 14