IV VERDERE ONTWIKKELING 1. Batavia sedert medio achttiende eeuw tot het Engelse tussenbestuur. Tijdens de betreurenswaardige gebeurtenis in het jaar 1740, waarvan in het slot van het vorige hoofdstuk melding gemaakt moest worden, kwam plotseling het innerlijk verval aan de dag, waaraan de Compagnie op de duur wel te gronde moest gaan. Nadat sedert het conflict rond de regeringstafel de G.G. Valckenier het onderspit gedolven had, trad de nieuwe G.G. Baron Van Imhoff als „de Hersteller" op. Hij was, ongeveer op dezelfde wijze als J. P. Coen, een voorstander van een „vrije gepermitteerde en geprotegeerde" handel te Batavia. Heeren Zeventien aanvaardden de voornaamste voorstellen van Van Imhoff. Toch behield de Compagnie, behalve van practisch de gehele handel tussen Indië en Nederland, ook in Indië zelf van enige voorname producten nog het monopolie. 87

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1954 | | pagina 90