laatsheid". Hij bevroedde ook reeds, dat in het water onzicht bare „beesjes" leven, die ziekten veroorzaakten, waarom hij aanbeval het water te koken. Andries Cleyer, die overigens een weinig hoogstaand karakter had, maakte zich verdienstelijk op het gebied der medicinale gewassen en de chemische zijde van de geneeskunde. Zijn tuinman, Georg Meister gaf na terugkeer in Duitsland te Dresden een boek uit, getiteld: „Der Orientalische-Indianische Kunst und Lust-Gartner". Vele bewoners van Batavia be oefenden de botanie, meestal als liefhebberij tuiniers. In dit verband moet genoemd worden de eminente botanist en ge leerde Rumphius (Georg Everhard Rumf), die echter geen Ba- taviaan was, maar van 1653 tot zijn dood in 1702 te Ambon woonde, doch met Batavia'se geleerden in correspondentie stond. Ook de geschiedschrijving werd beoefend. Het zal de lezers aan de genoemde namen reeds zijn opge vallen, dat onder de personen, die te Batavia op een hoger geestelijk niveau leefden, verscheidene buitenlanders waren, vooral veel Duitsers. Ook onder de hoogste Compagnie's die naren bevonden zich buitenlanders: zoals b.v. de Gouverneurs Generaal Rijklof Van Goens en Baron Van Imhoff, die van Duitse afkomst waren. Onder de Europeanen te Batavia waren veel amateurs op muziekgebied. Ook waren er orkestjes van slaven, die de stem ming er in moesten houden gedurende feestmaaltijden en bij het spelevaren het z.g. orembaaien in de maneschijn, waarvan men veel hield. Het peil van de muziek-beoefening was echter in het algemeen beneden de middelmaat. Hetzelfde was het geval met de beoefening van de poëzie. Het was meest gelegenheidsrijmelarij bij verjaardagen en bruiloften en zelfs op grafschriften. In ambtelijke rapporten vindt men soms poëtische ontboezemingen. Letterkundig proza ontbrak practisch geheel. Bij de beoordeling van de intensiteit van het geestelijk leven, dient men niet te vergeten, dat ook heden ten dage slechts een Van Javaans: rombaja spelevaren. 83

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1954 | | pagina 86