vangen werden. Van een van de oudste, het huis, dat Jan Schreuders, Raad Extra-ordinair van Indië, in 1755 aan de weg van Jacatra bouwde, geven we in fig. 15 de plattegrond, het enige wat er van over is. Dit huis was niet bijzonder groot; het had geen verdieping doch het bijgebouw wel. Zoals uit de fig. 15 blijkt, was van de aanleg van de tuin veel werk gemaakt. Tot die aanleg behoorde dikwijls een klokkestoel en soms een koepel met uitzicht op het water. Ook werden er aan het water wel badhuisjes gebouwd. Aan het hekwerk langs de weg werd niet zelden veel zorg besteed. Later werd dat dikwijls overdreven tot een monumentale erftoegang, soms met potsierlijk beeldhouwwerk versierd. Aan de westzijde van de stad werden niet alleen langs de Jacatra-, maar ook langs de Sontarse of Gelderlandseweg en de Antjolse vaart dergelijke landhuizen gebouwd. Zelfs aan de weg langs het strand naar Tandjong-Priok stond reeds vóór 1700 een „hofstede" met tuinen en vijvers, waar Valentijn in 1706 logeerde. In 1678 gelastte de Regering de aanleg van een weg „gerooijt ende gecapt" lijnrecht van het zeestrand tot „Mr. Cornelis eylandt" (van tegenwoordige Priokbrug langs Goenoengsarie naar Senen, Kramatbrug enz). Alleen het ruwe werk werd vanwege de Compagnie verricht. Voltooiing en onderhoud kwamen ten laste der aanliggende erven. Aan Goenoengsarie nu verrees in 1736 het landhuis van die naam. De plattegrond van dit huis is in fig. 16 aangegeven. Het had oorspronkelijk een bovenverdieping, zoals blijkt uit de thans nog aanwezige trap in het rechter zijvertrek. Het huis kwam in 1762 in Chinese handen. Heden behoort het nog aan de Chinese Raad en wordt als tempel gebruikt. Ook langs de Ammanus- en Bacherachtsgracht in het westen, alsmede langs Molenvliet in het zuiden, werden landhuizen gesticht. Aan Tanahabang, de weg, die zuidelijk in het verlengde van de tegenwoordige Rijswijkstraat werd aangelegd, verrees een landhuis van dezelfde naam. In het volgende hoofdstuk zullen wij nog nader met de land huizen kennis maken. 72

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1954 | | pagina 75