plaatsen, het bolwerk Amsterdam in verbinding te brengen met de punt Robijn en zodoende een vergroot kasteel te ver krijgen. Deze grootse opzet werd echter niet geheel verwezen lijkt. Wel werd in 1743 begonnen met langs de Amsterdamse gracht kazernes te bouwen. Daartussen kwam een poort met verdieping, afgedekt door een koepelvormig dak met klokke- torentje (afb. 7). Tussen 1748 en 1759 werden pakhuizen ge bouwd tussen de punten Amsterdam en Robijn. Maar ook aan de westzijde van de grote rivier, tussen Zeeburg en Culemborg waren, ten oosten van het Vierkant, pakhuizen verrezen, de westzijdse pakhuizen, waarvan de oudste uit 1652 dateren. In 1716 werden zij uitgebreid. Kort voor de laatste wereldoorlog bestonden zij nog. 3. Bebouwing. De oplettende lezer zal bemerkt hebben, dat het beeld, hetwelk wij in het vorige hoofdstuk getracht hebben te geven van de gestalte der stad in de eerste helft der zeventiende eeuw, enigszins nevelachtig was. Gebrek aan afbeeldingen uit dien tijd mag als verontschuldiging daarvoor worden aangevoerd. Van de periode, die wij thans behandelen, staan meer gege vens ten dienste. De tekenaars, die in de vorige paragraaf genoemd werden, hebben ook menig stadsgezicht in beeld ge bracht, vooral Rach. Belangrijk is verder ook, dat er aan de zuidzijde van Kali- besar west tot de laatste wereldoorlog nog enkele grote hui zen uit omstreeks 1730 behouden waren gebleven. In onze fig. 14 zijn de plattegronden van die huizen (A, B en C) getekend en ook de plattegrond (D) van een helaas reeds verdwenen huis. Dit laatste, waarvan een aanzicht der binnenplaats in het vignet boven hoofdstuk VII is weergegeven, liep van de Kali-besar-west helemaal door tot Roea Malaka of Jonkers gracht. De rijtuigen konden van die gracht direct het koetshuis binnenrijden. Aan het balkenplafond kon men zien, dat in het huis A de trap vroeger aan de zuidzijde van de hal lag, achter en bewesten de kleine binnenplaats. In huis C moet, hetgeen ook blijkt uit de plaatsing der deuren in de achterwand van de „binnengaanderij", de trap eveneens achter in deze hal 63

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1954 | | pagina 66