damenten van deze toren zijn inmiddels verdwenen. Verder bestaat er nog één prent, welke een gezicht vanuit zee op Jacatra toont/'') Deze prent geeft echter slechts een schema tisch beeld, waarvan de nauwkeurigheid geenszins zeker is. In volgende hoofdstukken zal getracht worden de ontwikke ling te schetsen van deze in 1619, na een bewogen avontuur, gestichte stad. Haar groei vanaf een ongunstige moerassige plek, tot een grote stad, de hoofdstad ener belangrijke archi pel, thans onder de oude naam Djakarta de hoofdstad van de souvereine Republik Indonesia (zie kaart fig. 2), mag een van de merkwaardigste in de stedebouwkundige geschiedenis wor den genoemd. Deze geschiedenis te volgen door bestudering van plattegronden uit verschillende perioden, is zeker een leer zame bezigheid, die van het begin af boeit. Die plattegronden kunnen U immers zo veel vertellen, als U maar goed kijkt! Zij zijn niet alleen in historisch, maar vooral ook in stede bouwkundig opzicht belangrijk. Maar het is wel oppassen, want de tekenaars waren niet altijd even nauwkeurig en be trouwbaar. Uit het grote aantal overgeleverde plattegronden hebben wij natuurlijk slechts een beperkte keus kunnen doen. Door het opnemen van reproducties van stadsgezichten en bespreking van de architectuur van woonhuizen en openbare gebouwen, wordt daarnaast gepoogd een beeld voor U op te roepen van de ruimtelijke gestalte der stad in verschillende stadia harer ontwikkeling. Tevens wordt getracht het leven in de stad te schetsen. Deze prent is het plaatje no. 4, blz. 52 in: „Begin ende Voortgangh", deel II, „Historische Verhael van de treffelijke reyse gedaen naer de Oost-Indiën ende Chine, met elf schepen door den manhaften admiraal Cornelis Matelief de Jonge." Uitgegeven door Isaac Commelin en Janssonius te Amsterdam. 1646. 21

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1954 | | pagina 24