162 10, 13, 15 en 22 Getekend naar kaartje in „Oud Batavia" (zie Geraadpleegde bronnen, pag. 158). 11 en 14 Getekend naar afb. in art. Deel XL Tijdschrift voor In dische Taal-, Land- en Volkenkunde. 12. Samengesteld aan de hand van kaarten, welwillend ter inzage verstrekt door het Indisch Instituut en het Rijksarchief. 16 en 17 Ontleend aan V. I. van de Wall, Indische Landhuizen en hun geschiedenis (zie geraadpleegde bronnen, pag. 159). 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 en 26 Getekend naar afb. in Deel LXXVII Tijdschrift voor Ind. Taal-, Land- en Volkenkunde, 1937, blz. 1. 27. Getekend naar afb. no. 75 in de Catalogus der verzameling van boeken en prenten betrekking hebbende op de Stad Batavia, bijeengebracht door en eigendom van Jhr Mr P. R. Feith. (wel willend ter leen verstrekt door Mevr. Terwen-de Loos). 28. Getekend naar een kaart in Tijdschrift I.B.T. Locale Techniek, 1937, blz. 159. 29. Overgenomen uit: I.B.T. Locale Techniek, 1940. Kaart achter in het boek, samengesteld naar gegevens in het Rijksarchief. Afbeeldingen 1. Ontleend aan foto in: „Nalezing" door B. Hoetink in Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 79, 1923. 2. Ontleend aan foto in „Twee Portugeesche plattegronden van Oud-Batavia uit den stichtingstijd der stad" door C. C. F. M. Ie Roux, in Tijdschrift voor Indische Taal-, Land en Volkenkunde, Deel LXXVIII, 1938, blz. 515. 3. 4, 3 3 en 3 6 Overgenomen uit het Tijdschrift I.B.T. Locale Techniek, 1937. 5 en 16 Overgenomen uit Jaarboek van Batavia en Omstreken, 1927. 6, Overgenomen uit: „Wat zal er van Oud-Batavia worden", door Ir H. A. Breuning, Maandblad van den Bond Heemschut no. 3, 1936. 7, 14, 15, 18 en 19 Overgenomen uit: „Joh. Rach en zijn werk" door J. de Loos-Haaxman. 8, 9 en 10 naar foto's. 11 en 13 naar foto's, welwillend ter beschikking gesteld door Mevr. Terwen-de Loos. 12. Overgenomen uit: „Nederlandsch-Indië" platenatlas, uitgegeven door Volkslectuur, 1926. G. Kolff en Co., Weltevreden. 17. Overgenomen uit: „Oude woningen in en nabij de stad Batavia" door H. D. H. Bosboom, in Ned.-Indisch Huis Oud en Nieuw, le en 2e jaargang, 19131914.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1954 | | pagina 165