is een maximum, om in verband met de hoogte van 15 a 18 m. van de normale Indische wegboom een ruimte van goede proporties, welke voor het gevoel aangenaam aandoet, te ver krijgen. Aan de oostzijde werd ter begrenzing van de hierboven be schreven gedeelten en voor het verkeer naar de ander te noe men bestemmingen van het Koningsplein, een royaal aan te leggen en te beplanten laan evenwijdig aan Koningsplein-West geprojecteerd. Koningsplein-West werd in zuidelijke richting doorgetrokken gedacht, als belangrijke verbinding met de zich sterk ontwik kelende zuidelijke woonwijk, ter overname van het verkeer, dat thans de op Koningsplein-Zuid uitkomende laan Holle moet volgen (zie ook het kaartje van het hoofdwegenstelsel). Over Koningsplein-West werd gerekend op een trambaan, doorgaand naar de zuidelijke woonstad. Ten oosten van de aloon-aloon is een stadion annex sport terreinen ontworpen, met de lange as noord-zuid. Met het oog op middag-gebruik en als frontzijde werd de hoofd-tribune aan de westkant ontworpen. Verder is bij het stadion ge rekend op ruime parkeergelegenheid. Een westelijke toegang tot het station zal kunnen worden gemaakt. Een grote verdienste van het plan 1937 is, dat ten noorden van het stadion een nieuw museumgebouw is geprojecteerd, dat met de hoofdingang in de as van de verlengde Museum laan op uitstekende wijze de minder fraaie kijk op het stations emplacement zal kunnen wegnemen. Sedert 1934 was namelijk wel zeer duidelijk gebleken, dat het bestaande museum aan Koningsplein-West te klein begon te worden. Bovendien is laatstgenoemd gebouw aangewezen om de steeds groeiende bibliotheek van de Rechts-Hogeschool huisvesting te verlenen. Ten noorden van het geprojecteerde nieuwe museum werd ruimte gereserveerd voor een sportterrein en nog een monu mentaal gebouw (op de plaats dus van het Frombergpark). De plaats van het Staats-Spoor-station werd gehandhaafd. In het vorige hoofdstuk werd uiteengezet, waarom het naar alle waarschijnlijkheid niet te verwachten is, dat de spoorlijn langs Koningsplein-Oost ooit zal worden opgeheven. In 1918 werd 146

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1954 | | pagina 149