trale middenruimte. Deze opzet doet enigszins denken aan de nieuwe Lutherse kerk aan het Singel te Amsterdam. Het Koningsplein werd successievelijk met grote ruime huizen in koloniale stijl bebouwd (zie afb. 31). In 1793 werd de dragonderwacht uit het kasteel overgebracht naar een reeds eerder voor de recrutenwacht aangewezen ter rein, gelegen aan de westzijde van Post Rijswijk. Dit is de oorsprong van het latere kampement, gelegen achter het tegen woordige hoofdkantoor van de Postspaarbank. De Engelsen verkochten de militaire gebouwen, gelegen aan de Westzijde van de Rijswijkstraat, tegenover de Harmonie. Daarna kwamen daar winkels. Rijswijk, dat gedurende lange tijd nog een in landse wijk bleef, werd in de Engelse tijd de deftigste buurt van Batavia. Het oudste Europese huis aldaar is helaas door een modern gebouw, het Hotel der Nederlanden, vervangen. Aan Rijswijk stond in dien tijd de Gouvernements secretarie. Gang Secretarie (zie hoofdstuk VI) werd aangelegd op het plein van de later verdwenen secretarie. Meer oostelijk is een mooi, achttiende eeuws herenhuis met verdieping en beneden, zowel als boven, een open voorgalerij terug te vinden in een thans als winkel gebruikt pand (Toko Van Arcken). Noordwijk, van ouds de verbinding tussen de posten Rijswijk en Noordwijk, is van vroegere datum dan Rijswijk, als Euro pese buurt evenwel jonger en minder aanzienlijk. Wel stonden echter, zoals reeds vermeld, aan het westelijk einde van Noordwijk enkele landhuizen. Bij het fortje Noordwijk, dat in 1809 werd afgebroken, bestond reeds in 1669 een herberg, ongeveer op de plaats, waar later het Atjeh-monument kwam te staan. Deze herberg werd later door Sergeant-majoor, plaat selijk commandant, Herman van Bayen verbouwd tot een groot herenhuis, dat vervolgens voor Buitenhospitaal werd aangekocht. Ten zuiden van die plek verrees in den tijd, toen Johannes Van Den Bosch, die vroeger de Oostindische Com pagnie als genie-officier gediend had, Gouverneur-Generaal was (1830-1834), de Citadel Prins Frederik-Hendrik. Deze citadel zou het verdedigings-centrum vormen van een hersen schimmig plan van Van Den Bosch om van Weltevreden een versterkt kampement te maken. Hij had daartoe (zie fig 2) 114

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1954 | | pagina 117